Citi

Akadēmiskās informācijas centrs izsludina pieteikšanos darbam Apelācijas komisijā uz laika periodu no 2024. – 2026. gadam.

Apelācijas komisija, kuras sastāvā darbojas divi augstākās izglītības eksperti un divi eksperti ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs, izskata iesniegumus par Studiju kvalitātes komisijas lēmumu apstrīdēšanu un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Apelācijas komisijas locekļiem ir noteikts valsts amatpersonas statuss un par darbu komisijā tiek slēgts uzņēmuma līgums, paredzot stundas likmi EUR 39 (ieskaitot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktus nodokļus  un nodevas).

Aicinām interesentus pieteikties līdz 2023. gada 30. decembrim, uz elektroniskā pasta adresi aika@aic.lv nosūtot sekojošu informāciju:

  • Curriculum Vitae (rekomendējoši Europass formātā);
  • Motivācijas vēstuli, norādot atbilstību Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumiem, kas uzskaitīti tabulā zemāk un pieejami Studiju kvalitātes komisijas ekspertu un Apelācijas komisijas ekspertu atlases vadlīniju 2. pielikumā.

Atlases nosacījumu pielietojums ekspertu atlasē noteikts Studiju kvalitātes komisijas ekspertu un Apelācijas komisijas ekspertu atlases vadlīniju 4. pielikumā.

Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome. Apelācijas komisija tiek izveidota atbilstoši  2018. gada 11. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” un darbojas saskaņā ar Apelācijas komisijas nolikumu.

Prasības kandidātiem:

  • kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība;
  • kandidātam, saskaņā ar Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem, ir angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē – www.europass.lv);
  • kandidāts apliecina, ka, pildot pienākumus Apelācijas komisijā, neieņems šādus amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, prorektors, dekāns, Senāta loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes loceklis;
  • kandidāts ir apliecina, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi.

Papildus prasības augstākās izglītības ekspertiem:

ir vismaz trīs gadu pieredze vismaz divās no zemāk norādītajām prasībām:

  • pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;
  • pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;
  • pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs;
  • pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā.

Papildus prasības tiesību zinātņu ekspertiem: ir vismaz piecu gadu profesionālā pieredze administratīvajā procesā, tai skaitā administratīvo aktu sagatavošanā.