Lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju vai atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu pieņem Augstākās izglītības padome pamatojoties uz:

  • augstskolas vai koledžas iesniegtajiem dokumentiem;
  • ekspertu grupas kopīgo atzinumu;
  • augstskolas vai koledžas komentāriem par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām (ja tādas ir);
  • IKVD, sertifikācijas institūcijas, nozaru ministru un cietu institūciju sniegto informāciju (ja tāda ir);
  • citu Augstākās izglītības padomes rīcībā esošu informāciju.

Ja nepieciešams, Augstākās izglītības padome iepazīstas ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā vai koledžā.

Augstākās izglītības padome informē attiecīgo augstskolu vai koledžu un AIKA par iesnieguma izskatīšanas datumu, laiku un vietu.

Augstskola vai koledža var deleģēt ne vairāk kā divus pārstāvjus dalībai sēdē. Pēc Augstākās izglītības padomes lūguma AIKA uz padomes sēdi var uzaicināt ekspertu grupas pārstāvi/jus.

Lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju padome pieņem, ja augstskola vai koledža atbilst visām MK noteikumu Nr.794 19. punktā minētajām prasībām, un lēmuma pieņemšanas dienā akreditēta ne mazāk kā puse no studiju virzieniem, kuros augstskola vai koledža īsteno studiju programmas.

Ja augstskola vai koledža neatbilst kādai MK noteikumu Mr.794 19. un 21. punktā minētajai prasībai, padome var pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu.

Augstākās izglītības padome 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu augstskolai vai koledžai, bet lēmuma kopijas Izglītības un zinātnes ministrijai un AIKA.

Ja Padome ir pieņēmusi lēmumu akreditēt augstskolu vai koledžu, AIKA piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas sagatavo un nosūta Augstākās izglītības padomei augstskolas vai koledžas akreditācijas lapu.

Padome 10 darbdienu laikā pēc augstskolas vai koledžas akreditācijas lapas saņemšanas nosūta AIKA padomes priekšsēdētāja parakstītu augstskolas vai koledžas akreditācijas lapu.

AIKA reģistrē akreditācijas lapu un izsniedz to augstskolai vai koledžai. AIKA informāciju par augstskolas vai koledžas akreditāciju un ekspertu kopīgo atzinumu publicē AIKA tīmekļvietnē.