Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par augstskolu vai koledžu, lai ekspertu grupai būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu augstskolas vai koledžas novērtējumu.

Novērtēšanas vizītes darba valoda ir angļu valoda.

Pirms novērtēšanas vizītes eksperti:

  • iepazīstas ar dokumentiem, kas reglamentē augstskolas vai koledžas akreditāciju,
  • piedalās AIKA organizētajās mācībās,
  • iepazīstas ar sagatavoto pašnovērtējuma ziņojumu un brīvā formā (vai formā, ko ierosinājis ekspertu grupas vadītājs) sagatavo savu viedokli par dažādiem aspektiem,
  • sadala pienākumus savā starpā, sagatavo un novērtēšanas koordinatoram iesniedz sarakstu ar tēmām/jautājumiem, kuriem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību novērtēšanas vizītes laikā, kā arī sarakstu ar papildus informāciju, kuru nepieciešams iegūt no augstskolas vai koledžas,
  • piedalās vizītes sagatavošanā,
  • piedalās ekspertu grupas sanāksmēs un diskusijās,
  • veic citus uzdevumus, kas saistīti ar novērtēšanas aktivitātēm saskaņā ar darbu dalījumu ekspertu grupā,
  • piedalās ekspertu grupas galīgā atzinuma sagatavošanā,
  • veic visus uzdevumus iepriekš saskaņotajos termiņos.

AIKA nodrošina ekspertiem pieeju pašnovērtējuma ziņojumam parasti ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to vizītes augstskolā vai koledžā. Gadījumos, kad no AIKA neatkarīgu iemeslu dēļ mainās ekspertu grupas sastāvs un nav iespējams nodrošināt informācijas pieejamību šajā termiņā, ekspertu grupas jaunajiem ekspertiem ir jānodrošina pieejamība pašvērtējuma ziņojumam uzreiz pēc to iekļaušanas ekspertu grupas sastāvā.

Pēc iepazīšanās ar pašnovērtējuma ziņojumu, ekspertu grupai ir jāsagatavo sākotnējais ziņojums un jādefinē jomas un jautājumi, kuriem vizītes laikā jāpievērš īpaša uzmanība.

AIKA kopā ar ekspertu grupas vadītāju sagatavo vizītes plāna uzmetumu un nosūta to augstskolai vai koledžai saskaņošanai un papildināšanai ar konkrētiem tikšanos dalībniekiem un papildus aktivitātēm. AIKA sagatavoto vizītes plānu nosūta ekspertu grupai galīgajai saskaņošanai.

Pirms novērtēšanas vizītes sākuma AIKA organizē ekspertu grupai klātienes tikšanos, kuras lielākā daļa tiek veltīta ekspertu grupas darbam – jautājumu un to secības noteikšana, pamatojoties uz iepriekš sagatavotajiem interviju plāniem (īpaši pirmajai dienai); lomu sadalījums starp ekspertu grupas dalībniekiem (atbildības par tēmām, tikšanos vadīšanu, piezīmju veikšanu u.c.).

Vizītes laikā ekspertu grupa tiekas ar augstskolas vai koledžas un/vai atbilstošās struktūrvienības administrāciju, mācībspēkiem, studējošajiem, absolventiem (ja tādi ir) un darba devējiem.

Vizītes laikā augstskola vai koledža nodrošina pieeju augstskolas vai koledžas informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, materiāli-tehniskajai bāzei, noslēguma darbiem, pārbaudījumu materiāliem un citiem dokumentiem pēc AIKA vai ekspertu grupas pieprasījuma.

Ekspertu grupai augstskola vai koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu darba un tikšanos norisei.

Pēc katras intervijas beigām ekspertu grupa var savstarpēji pārrunāt dzirdēto.

Visas kafijas pauzes un pusdienas notiek atsevišķi no augstskolas vai koledžas pārstāvjiem, ja vien ekspertu grupa nav piedāvājusi citādi, un var tik izmantotas ekspertu grupas darba sarunām.

Vizītes noslēgumā ekspertu grupai savā starpā pārrunā vizītes rezultāti un mutiski prezentē vizītes laikā gūtās atziņas un pirmos secinājumus augstskolas vai koledžas pārstāvjiem.