Studiju virziena akreditācijas ietvaros tiek izvērtēts augstskolas vai koledžas studiju virziens un tam atbilstošās studiju programmas. Sekmīgas studiju virziena akreditācijas rezultātā augstskola vai koledža iegūst tiesības izsniegt valsts atzītus diplomus par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu apguvi.

Studiju virziena akreditācijas procedūra sastāv no diviem posmiem:

  • Studiju virziena novērtēšana, kas ietver pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu, ekspertu vizīti un ekspertu atzinuma sagatavošanu;
  • Studiju virziena akreditācija, kas ietver lēmuma pieņemšanu.

Detalizētāka informācija par studiju virziena novērtēšanu un akreditāciju ir pieejama šajā video: https://www.youtube.com/watch?v=T6HOzIyrlFM

Kopš 2019. gada 1. janvāra augstskolas un koledžas studiju virziena novērtēšanai var izvēlēties jebkuru Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļautu aģentūru.

Šajā sadaļā raksturota studiju virziena novērtēšana un akreditācijas procedūra, ko organizē AIKA.