Augstskolas vai koledžas akreditācija ir iestādes darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai tiek piešķirts valsts atzītas augstskolas vai koledžas statuss. Augstskola vai koledža var izsniegt valsts atzītus diplomus tikai tad, ja gan pati iestāde, gan arī attiecīgais studiju virziens un tam atbilstošā studiju programma ir akreditēti.

Augstskolas vai koledžas novērtēšanas procesā novērtē:

  • akadēmiskā personāla un viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesasistentu kvalifikācijas atbilstību Augstskolu likumā noteiktajām prasībām;
  • augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla attīstības politikas un motivēšanas sistēmas atbilstību augstskolas vai koledžas noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
  • studiju bāzes, informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), materiāltehniskās bāzes un finansiālās bāzes atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem;
  • vai atbilstoši Augstskolu likuma 5. panta 2.1 daļai augstskolas vai koledžas, īstenojot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, garantē augstskolas vai koledžas nepārtrauktu pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti;
  • studējošo pašpārvaldes autonomijas, finansēšanas un tiesību ievērošanu;
  • vai augstskolu vai koledžu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā uzkrātie dati liecina par augstskolas vai koledžas darbības pilnveidi un attīstību;
  • augstskolas vai koledžas darbības atbilstību augstāko izglītību reglamentējošajos normatīvajos aktos minētajām prasībām;
  • vai augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā pirms lēmuma pieņemšanas kompetento iestāžu konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti šo iestāžu noteiktajā termiņā.