Augstskolu/ koledžu novērtēšana

Augstskolu un koledžu novērtēšanas organizēšanas metodika

Augstskolu vai koledžu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas

Augstskolu vai koledžu novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas

Kritēriji augstskolas vai koledžas prasību novērtēšanai

Studiju programmu licencēšana

Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodika (aktualizēts 08.12.2020.)

Grozījumi Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodikā

Vadlīnijas studiju programmas raksturojuma izstrādei

Studiju programmas novērtēšanas ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas

Kritēriji studiju programmas licencēšanas prasību novērtēšanai

Studiju virzienu novērtēšana un akreditācija

Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodika (aktualizēts 08.12.2020.)

Grozījumi Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodikā

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas (aktualizēts 20.08.2021., spēkā no 20.09.2021.)

Studiju virziena novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas (aktualizēts 20.08.2021., spēkā iesniegumiem, kas iesniegti no 20.09.2021.)

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas (spēkā līdz 19.09.2021.)

Studiju virziena novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas (spēkā iesniegumiem, kas iesniegti līdz 19.09.2021.)

Licencētas studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā

Metodika licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā

Vadlīnijas ziņojuma izstrādei par licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virziena akreditācijas lapā

Vadlīnijas ekspertu kopīgajam atzinumam licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā

Augstskolu atbilstības dibinātāja noteiktajam augstskolas tipam sākotnējā izvērtēšana

Augstskolu atbilstības dibinātāja noteiktajam augstskolas tipam sākotnējās izvērtēšanas metodika

Augstskolu tipi. Iesnieguma veidlapa – Lietišķo zinātņu augstskola

Augstskolu tipi. Iesnieguma veidlapa – Lietišķo zinātņu universitāte

Augstskolu tipi. Iesnieguma veidlapa – Zinātnes universitāte

Augstskolu tipi. Iesnieguma veidlapa – Mākslu un kultūras universitāte

Citi dokumenti

Noteikumi par pēcnovērtējuma aktivitātēm

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu grupas un studiju kvalitātes komisijas rekomendāciju ieviešanas pārskats

Studiju kvalitātes komisijas ekspertu un Apelācijas komisijas ekspertu atlases vadlīnijas

Ekspertu atlases kritēriji un principi*

Novērotāju dalības kārtība novērtēšanas procedūrās

Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis* (aktualizēts 10.02.2021.)

Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža skaidrojums* (aktualizēts 10.02.2021.)

*Dokuments izstrādāts ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” Nr.8.2.4.0/15/I/001 ietvaros

** Šajā sadaļā ievietotie dokumenti ir piemērojami iesniegumiem, kas iesniegti pēc  2019. gada 1. janvāra