Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Akadēmiskās informācijas centra departaments, kura kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu (turpmāk – augstskolas/ koledžas), studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Aģentūra izveidota saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā (Latvijas Vēstnesis 257 (5317)) un Ministru kabineta noteikumu Nr. 407, 408 un 409 (14.07.2015.) stāšanos spēkā.

Atbilstoši Akadēmiskās informācijas centra nodibinājuma statusam, Aģentūra ir neatkarīga un saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir atzīta augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcija, kas izveidota ar mērķi pilnveidot Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas darbotos atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā un veicinātu Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, atpazīstamību un starptautisku atzīšanu.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, Aģentūras galvenās funkcijas ir:

 1. nodrošināt augstskolu/ koledžu un studiju virzienu akreditāciju, kā arī studiju programmu licencēšanu;
 2. nodrošināt studiju virzienu kvalitātes monitoringu/pilnveidi;
 3. veikt sistēmas līmeņa analīzi un pētījumus, kā arī piedalīties projektos ar ārējās kvalitātes nodrošināšanu saistītajos jautājumos;
 4. informēt sabiedrību par novērtēšanas rezultātiem;
 5. sniegt nepieciešamo informāciju un atbalstu augstskolām/ koledžām un citām iesaistītajām pusēm;
 6. izstrādāt procedūras un vadlīnijas Aģentūras funkciju nodrošināšanai;
 7. piedalīties starptautiskajos tīklos un organizācijās ārējās kvalitātes nodrošināšanai.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (turpmāk – Aģentūra) galvenie stratēģiskie mērķi laika periodam no 2017. gada līdz 2021. gadam ir šādi:

 1. Nodrošināt Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG).
 2. Veikt Latvijas augstākās izglītības ārējo kvalitātes novērtēšanu un veicināt augstskolu/ koledžu, studiju virzienu un programmu iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pilnveidi.
 3. Nodrošināt Aģentūras finansiālo ilgtspēju tās misijas īstenošanai atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar pieņemtajām vērtībām.
 4. Būt par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas kompetences centru Latvijā un veicināt Latvijas augstākās izglītības starptautisku atpazīstamību un atzīšanu.
 5. Veicināt Aģentūras starptautisko sadarbību un konkurētspēju, iesaistoties augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas politikas veidošanas procesos, kvalitātes novērtēšanas un pilnveides veicināšanā.

Vīzija, misija un vērtības

Vīzija:

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir uzticama un starptautiski atzīta, tā veicina nepārtrauktu augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi Latvijā un iesaistās Eiropas un globālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpas procesos.

Misija:

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra:

 • veicina Latvijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un sniedz ieguldījumu kvalitātes kultūras izveidē un uzturēšanā atbilstoši standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;
 • veic ekspertīzi un nodrošina uzticamu informāciju par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas un pilnveidošanas jautājumiem;
 • ir uzticams partneris augstskolām/ koledžām, politikas veidotājiem, esošajiem un potenciālajiem studentiem un citām iesaistītajām pusēm Latvijā un ārvalstīs;
 • tās augsto reputāciju nodrošina darbinieku un ekspertu profesionalitāte, uzkrātā pieredze augstākās izglītības pārmaiņu vadīšanas procesos Eiropā, tai skaitā Austrumeiropā un Centrāleiropā.

Vērtības:

 • Objektivitāte:

Aģentūra savā darbībā un tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildē nodrošina neatkarību, caurredzamību, neitralitāti, pamatotību un profesionalitāti, kas tiek nodrošināta ar atbilstošu personāla un ekspertu atlasi, kā arī iepriekš noteiktām procedūrām.

 • Kompetence:

Aģentūras īstenoto funkciju un uzdevumu kvalitāti nodrošina darbinieku un piesaistīto ekspertu atbilstošā kompetence, uzkrātā vietējā un starptautiskā pieredze, kā arī nepārtraukta kompetences attīstība.

 • Sadarbība:

Aģentūras darbības, tās zīmola un reputācijas pamatā ir efektīva sadarbība ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā iesaistītajām pusēm vietējā un starptautiskajā mērogā. 

Aģentūras misijas vēstījums formulēts Aģentūras stratēģijas „Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras attīstības stratēģiskie virzieni 2017.-2021. gadam” izstrādes ietvaros.