Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Akadēmiskās informācijas centra departaments, kura kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu (turpmāk – augstskolas/ koledžas), studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Aģentūra izveidota saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā (Latvijas Vēstnesis 257 (5317)).

Atbilstoši Akadēmiskās informācijas centra nodibinājuma statusam, Aģentūra ir neatkarīga un saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir atzīta augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcija, kas izveidota ar mērķi pilnveidot Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas darbotos atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā un veicinātu Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, atpazīstamību un starptautisku atzīšanu.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, Aģentūras galvenās funkcijas ir:

 1. nodrošināt augstskolu/ koledžu un studiju virzienu akreditāciju, kā arī studiju programmu licencēšanu;
 2. nodrošināt studiju virzienu kvalitātes monitoringu/pilnveidi;
 3. veikt sistēmas līmeņa analīzi un pētījumus, kā arī piedalīties projektos ar ārējās kvalitātes nodrošināšanu saistītajos jautājumos;
 4. informēt sabiedrību par novērtēšanas rezultātiem;
 5. sniegt nepieciešamo informāciju un atbalstu augstskolām/ koledžām un citām iesaistītajām pusēm;
 6. izstrādāt procedūras un vadlīnijas Aģentūras funkciju nodrošināšanai;
 7. piedalīties starptautiskajos tīklos un organizācijās ārējās kvalitātes nodrošināšanai.

Aģentūra galvenie stratēģiskie mērķi laika periodam no 2017. gada līdz 2022. gadam ir šādi:

 1. Nodrošināt Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG).
 2. Veikt Latvijas augstākās izglītības ārējo kvalitātes novērtēšanu un veicināt augstskolu/ koledžu, studiju virzienu un programmu iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pilnveidi.
 3. Nodrošināt Aģentūras finansiālo ilgtspēju tās misijas īstenošanai atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar pieņemtajām vērtībām.
 4. Būt par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas kompetences centru Latvijā un veicināt Latvijas augstākās izglītības starptautisku atpazīstamību un atzīšanu.
 5. Veicināt Aģentūras starptautisko sadarbību un konkurētspēju, iesaistoties augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas politikas veidošanas procesos, kvalitātes novērtēšanas un pilnveides veicināšanā.

Vīzija, misija un vērtības

Vīzija:

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir uzticama un starptautiski atzīta, tā veicina nepārtrauktu augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi Latvijā un iesaistās Eiropas un globālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpas procesos.

Misija:

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra:

 • veicina Latvijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un sniedz ieguldījumu kvalitātes kultūras izveidē un uzturēšanā atbilstoši standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;
 • veic ekspertīzi un nodrošina uzticamu informāciju par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas un pilnveidošanas jautājumiem;
 • ir uzticams partneris augstskolām/ koledžām, politikas veidotājiem, esošajiem un potenciālajiem studentiem un citām iesaistītajām pusēm Latvijā un ārvalstīs;
 • tās augsto reputāciju nodrošina darbinieku un ekspertu profesionalitāte, uzkrātā pieredze augstākās izglītības pārmaiņu vadīšanas procesos Eiropā, tai skaitā Austrumeiropā un Centrāleiropā.

Vērtības:

 • Objektivitāte:

Aģentūra savā darbībā un tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildē nodrošina neatkarību, caurredzamību, neitralitāti, pamatotību un profesionalitāti, kas tiek nodrošināta ar atbilstošu personāla un ekspertu atlasi, kā arī iepriekš noteiktām procedūrām.

 • Kompetence:

Aģentūras īstenoto funkciju un uzdevumu kvalitāti nodrošina darbinieku un piesaistīto ekspertu atbilstošā kompetence, uzkrātā vietējā un starptautiskā pieredze, kā arī nepārtraukta kompetences attīstība.

 • Sadarbība:

Aģentūras darbības, tās zīmola un reputācijas pamatā ir efektīva sadarbība ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā iesaistītajām pusēm vietējā un starptautiskajā mērogā. 

Aģentūras misijas vēstījums formulēts Aģentūras stratēģijas „Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras attīstības stratēģiskie virzieni 2017.-2021. gadam” izstrādes ietvaros.

Kvalitātes politika

 1. Aģentūras Kvalitātes politika nosaka prasības pret kvalitāti kā vienu no augstākajiem mērķiem. Šī politika definē kvalitātes līmeni kā pakāpi, kādā Aģentūras pakalpojumi spēj izpildīt nozari regulējošās un standartu prasības, kā arī Aģentūras darbībā ieinteresēto pušu vajadzības. Kvalitātes politika ir Kvalitātes vadības sistēmas sastāvdaļa Aģentūras darbības koordinētas plānošanas un īstenošanas nodrošināšanai. Tā sekmē Aģentūras misijas īstenošanu, stratēģisko mērķu sasniegšanu un ilgtspējīgu darbību.
 2. Aģentūras Kvalitātes politika balstās uz:
  • Augstskolu likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas Aģentūras funkcijas un uzdevumi;
  • Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG);
  • Aģentūras misijas pamatnostādnēm, vērtībām un stratēģiskajiem attīstības virzieniem;
  • Akadēmiskās informācijas centra (AIC) statūtiem un ētikas kodeksu.
 3. Aģentūras kvalitātes principi ir:
  • augsta kvalitāte;
  • objektivitāte un uzticamība;
  • nepārtraukta pilnveide;
  • sistēmiska pieeja un efektivitāte;
  • atbildība un sadarbība.
 4. Aģentūras kvalitātes mērķi ir:
  • veicināt vienotas augstākās izglītības kvalitātes izpratnes un standartu veidošanu un pielietošanu Eiropā, tostarp Latvijā;
  • pastāvīgi nodrošināt aģentūras darbības atbilstību ESG;
  • pastāvīgi veicināt sadarbību ar iesaistītajām pusēm un nodrošināt sabiedrībai aktuālu un precīzu informāciju par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu;
  • pastāvīgi uzturēt un attīstīt kvalitātes vadības sistēmu procesu sistemātiskai norisei, pilnveidošanai un kvalitātes paaugstināšanai;
  • palielināt resursu izmantošanas efektivitāti.
 5. Aģentūras kvalitātes vadība tiek īstenota atbilstoši izcilības pieejai (TQM), pieņemot to kā organizācijas filozofiju, kas aptver visas darbības jomas.
 6. Kvalitātes politikas un kvalitatīvu procesu īstenošanai tiek nodrošināti šādi priekšnoteikumi:
  • vadības izpratne un atbildība;
  • īstenota stratēģiskā vadība;
  • visa personāla atbildīga iesaistīšanās kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādē, uzturēšanā, tās efektivitātes izvērtēšanā un pilnveidē;
  • sadarbība ar iesaistītajām pusēm aģentūras misijas īstenošanā;
  • darbības caurspīdība un atgriezeniskās saites nodrošināšana;
  • resursu efektīva un lietderīga izmantošana, plānošana un nodrošināšana;
  • galveno procesu identificēšana un integrēšana procesu un mērījumu sistēmā;
  • regulārs rezultātu monitorings, kā arī pilnveidojumu plānošana un īstenošana;
  • personāla motivēšana paaugstināt kompetenci;
  • pieredzes apmaiņa ar citām aģentūrām.