AIKA izveido ekspertu grupu 3 ekspertu sastāvā un informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu, novērotājiem, kā arī par AIKA darbinieku, kurš koordinē novērtēšanu.

Augstskolai vai koledžai ir tiesības izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem, iesniedzot AIKA pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā ekspertu grupas dalībnieka noraidījuma iemeslus. AIKA izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja iesniegumu atzīst par pamatotu, izveido jaunu ekspertu grupu un informē par to augstskolu vai koledžu.

AIKA koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu grupu un ar augstskolu vai koledžu.

Novērtēšanas vizītes laikā:

  • augstskola vai koledža nodrošina, ka ikvienam tās pārstāvim, kurš vēlas satikties ar ekspertu grupu, ir tāda iespēja;
  • augstskola vai koledža nodrošina pieeju augstskolas vai koledžas informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, tajā skaitā bibliotēkas resursiem, materiāli tehniskai bāzei, pārbaudījumu materiāliem un citiem resursiem pēc AIKA vai ekspertu grupas pieprasījuma;
  • augstskola vai koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu novērtēšanas vizītes norisei;
  • novērtēšanas vizītes laikā katrs augstskolas vai koledžas pārstāvis drīkst piedalīties tikai vienā tikšanās reizē ar ekspertu grupu, izņemot individuālus gadījumus, kad šāda iespēja ir iepriekš pārrunāta un saskaņota ar novērtēšanas koordinatoru;
  • tikšanās ar mācībspēkiem un studējošajiem notiek bez augstskolas vai koledžas vadības pārstāvju klātbūtnes;
  • tikšanās reizēs ar darba devēju un/vai profesionālo organizāciju pārstāvjiem nedrīkst piedalīties personas, kuras studē un/ vai tiek nodarbinātas attiecīgajā augstskolā vai koledžā;
  • vizītes laikā pārtraukumi (kafijas pauzes, pusdienas, vakariņas) notiek atsevišķi no augstskolas vai koledžas pārstāvjiem.