Studiju kvalitātes komisija studiju programmu novērtē un pieņem lēmumu par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu. Pieņemot lēmumu par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu, Studiju kvalitātes komisija ņem vērā augstskolas vai koledžas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, novērtēšanas ekspertu kopīgo atzinumu un citu tās rīcībā esošo informāciju.

Studiju kvalitātes komisijas lēmumu var apstrīdēt Apelācijas komisijā, un Apelācijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.