Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisija izveidota saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra 2020. gada 16. decembra rīkojumu:

Komisijas priekšsēdētāja Prof. Dr. phys. Gita Rēvalde
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Prof. Dr. philol. Maija Burima
Komisijas locekļi: Prof. Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva*
Ivo Pūķis (darba devēju pārstāvis)
Dāvis Freidenfelds (studējošo pārstāvis)

Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisija darbojas saskaņā ar 2020. gada 30. novembrī apstiprinātu reglamentu.

Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisijas reglaments