Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisija izveidota saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra 2020. gada 16. decembra rīkojumu:

Komisijas priekšsēdētāja Prof. Dr. phys. Gita Rēvalde
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Prof. Dr. philol. Maija Burima
Komisijas locekļi: Prof. Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva
Ivo Pūķis (darba devēju pārstāvis)
Dāvis Freidenfelds (studējošo pārstāvis)