Lai akreditētu studiju virzienu, augstskola vai koledža iesniedz AIKA augstskolas rektora vai koledžas direktora parakstītu iesniegumu studiju virziena akreditācijai, kas noformēts saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 793 21. punktā noteikto.

Iesniegumam pievieno:

  • dokumentus, kas tika iesniegti AIKA studiju virziena novērtēšanai,
  • ekspertu grupas kopīgo atzinumu;
  • augstskolas vai koledžas ar AIKA noslēgto līgumu par studiju virziena novērtēšanu.

Studiju kvalitātes komisija pieņem lēmumu, ņemot vērā:

  • ekspertu grupas kopīgo atzinumu,
  • augstskolas vai koledžas iesniegtos dokumentus,
  • Izglītības kvalitātes valsts dienesta informāciju, sertifikācijas institūcijas un Aizsardzības ministrijas viedokli, ja tāds ir,
  • citu Studiju kvalitātes komisijas rīcībā esošo informāciju,

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 793 29. punktā noteikto Studiju kvalitātes komisija var pieņemt lēmumu par studiju virziena akreditāciju uz sešiem gadiem, 2 gadiem vai neakreditēt.

Lēmumā norāda katras studiju programmas individuālo vērtējumu.