Latvijas augstākās izglītības sistēma ir plaša – dažādas augstākās izglītības iestādes (koledža, augstskola, akadēmija, universitāte, dažādas programmas (akadēmiskā, profesionālā), dažādi studiju veidi (pilna laika, nepilna laika).

Lai atvieglotu studiju izvēli, šajā sadaļā apkopota informācija par Latvijas augstākās izglītības sistēmu vispārīgā līmenī.

Augstākās izglītības iestāžu veidi

Pastāv divi augstākās izglītības iestāžu veidi:

  1. Koledžas
  2. Augstskolas

Koledžas ir augstākās izglītības iestādes, kurās 2 līdz 3 gadu laikā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Šajā izglītības līmenī studējošie iegūst arī profesionālo kvalifikāciju, piemēram, grāmatvedis, programmētājs.

Augstskolas var piedāvāt bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas, kā arī pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.  Atbilstoši profesoru un pasniedzēju ar doktora grādu skaitam, tās iedala šādi:

  1. Augstskola (piedāvā studijas vienā vai vairākās nozarēs, fokusējas uz pielietojamību)
  2. Akadēmija (parasti piedāvā studijas vienā nozarē, fokusējoties uz visiem studiju līmeņiem)
  3. Universitāte (piedāvā studijas vairākās nozarēs, visos studiju līmeņos)

Profesionālās un akadēmiskās studiju programmas

Neatkarīgi no augstskolas veida, tajās ir iespējams apgūt gan akadēmiskās, gan profesionālās studiju  programmas. Akadēmiskās programmas ir primāri orientētas uz teoriju un sagatavošanu zinātniskai pētniecībai. Savukārt profesionālās studiju programmas ir vairāk praktiski orientētas, studiju beigās studējošajiem iegūstot profesionālo kvalifikāciju.

Studiju programmu līmeņi

Studiju programmas tiek sadalītas šādos studiju līmeņos:

Nosaukums Citi nosaukumi Studiju ilgums Iegūstamais izglītības dokuments Kur var apgūt
Pirmā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība
Koledžas izglītība2 gadiPirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomsAugstskola, koledža
Profesionālās bakalaura
studijas
Otrā līmeņa profesionā-
lā augstākā izglītība
3-4 gadi Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms Augstskola
Akadēmiskās bakalaura
studijas
  3-4 gadi Bakalaura diploms Augstskola
Profesionālās maģistra studijas Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 1-2 gadi Profesionālā maģistra diploms vai Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms Augstskola
Akadēmiskā maģistra studijas   1-2 gadi Maģistra diploms Augstskola
Garā cikla otrā līmeņa profesio-nālā studiju programma   ~5 gadi Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms Augstskola
Doktora studijas   3-5 gadi Doktora diploms Augstskola

Studiju formas

Studiju forma primāri nosaka to, cik liela daļa no studijām sastāvēs no individuāla studenta darba un cik liela daļa no mijiedarbības ar pasniedzēju. Klātienes studijās lielākā daļa no studiju procesa tiek organizēta augstskolas telpās (piemērām, lekcijās, semināros). Savukārt neklātiene nozīmē, ka lielākā daļa mācību vielas būs jāapgūst patstāvīgi, individuālā darba veidā, bet tikšanās ar pasniedzēju galvenokārt notiks ievadlekciju vai konsultāciju formā. Tāpat arī pastāv neklātienes studiju paveids tālmācība, kuras ietvaros studiju process pamatā notiek attālināti, izņemot noslēguma un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu.

Studiju veidi

Pastāv divi studiju veidi – pilna laika un nepilna laika. Pilna laika studijās ir intensīvāks studiju apmērs, t.i., studijām tiek veltītas 30 stundas nedēļā. Savukārt nepilna laika studijas ir mazāk intensīvas, prasot mazāku stundu ieguldījumu nedēļā, bet tādēļ to pabeigšanai ir nepieciešams ilgāks laika periods. Studiju formas nosaka to, cik daudz studējošais apgūst individuāli, savukārt studiju veids nosaka to, cik ilgā laikā tiek apgūta studiju programma.

Studiju finansēšana

Latvijas augstākajā izglītībā ir iespējami divi studiju finansēšanas veidi:

  1. Valsts budžeta finansētas studijas
  2. Studijas par privātpersonu līdzekļiem

Valsts budžeta finansētās studiju vietas tiek piešķirtas pēc izcilības principa, balstoties uz studējošo centralizēto eksāmenu atzīmēm vai sekmēm iepriekšējā studiju līmenī, un dažkārt arī iestājeksāmenu rezultātiem. Informāciju par iespējām pieteikties uz valsts budžeta finansētām studiju vietām var atrast attiecīgās augstākās izglītības iestādes mājaslapā.

Vairākums augstākās izglītības iestāžu piedāvā studijas par privātpersonu līdzekļiem. Lai varētu apmaksāt studijas, ir izveidota kreditēšanas sistēma. Vairāk informācijas ir iespējams uzzināt Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā (http://sza.gov.lv/index.php/sza-kredita-pieskirsana).