Studiju programmas licence ir augstākās izglītības iestādei piešķirtās tiesības īstenot noteiktu studiju programmu. Licence ir priekšnoteikums tam, lai varētu izsludināt uzņemšanu un studiju programmā uzņemt studējošos.

Studiju programmas licencēšanas procesā novērtē:

  • studiju programmas atbilstību Augstskolu likuma un citu normatīvo aktu prasībām;
  • akadēmiskā personāla un viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesasistentu kvalifikācijas atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;
  • studiju bāzes, informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), finansiālās bāzes un materiāltehniskās bāzes atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem;
  • licencējamās studiju programmas saturu un īstenošanas mehānismu;
  • faktisko apstākļu atbilstību sniegtajām ziņām;
  • vai augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā pirms lēmuma pieņemšanas dienas kompetento iestāžu konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi šo iestāžu noteiktajā termiņā ir novērsti;
  • studiju programmas atbilstību studiju virzienam, kurā to plānots iekļaut.