Ekspertu grupa tiek veidota, nodrošinot, ka tā kopumā aptver nacionālo un starptautisko perspektīvu, akadēmiskās vides, studējošo un darba tirgus skatījumu.

Ekspertu vizītes mērķis ir pārliecināties par pašnovērtējuma ziņojumā iekļautās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai un iegūt papildus informāciju, lai varētu studiju programmu novērtēt atbilstoši kritērijiem.

Ekspertu pienākums ir diskusiju laikā un atzinumā sniegt augstskolai ieteikumus studiju programmu turpmākai pilnveidei.