Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”,  Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome:

  • veic stratēģisku vadību un plānošanu augstskolu un koledžu akreditācijas organizēšanai un studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai, kā arī stratēģisku vadību un plānošanu studiju programmu licencēšanas organizēšanai centrā;
  • apstiprina studiju akreditācijas komisijas locekļu atlases kritērijus;
  • apstiprina studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku;
  • apstiprina studiju akreditācijas komisijas reglamentu.