Ekspertu grupas sastāvā ir septiņi (7) eksperti:

 • ekspertu grupas vadītājs,
 • ekspertu grupas sekretārs,
 • viens Latvijas Darba devēju konfederācijas vai augstskolas vai koledžas stratēģiskajai specializācijai atbilstošās nozares ekspertu padomes deleģēts pārstāvis, vai profesionālās nozaru organizācijas deleģēts pārstāvis, ja nav izveidota atbilstoša nozares ekspertu padome,
 • viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts pārstāvis,
 • vismaz divi eksperti ir no ārvalstīm.

Ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām piedalās Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēti novērotāji.

Augstskolas vai koledžas novērtēšanas ekspertu grupu, tās vadītāju un sekretāru apstiprina AIKA.

Par ekspertu grupas vadītāju var būt persona ar starptautisku pieredzi augstākās izglītības iestāžu vērtēšanā.

Ekspertu grupai kopumā ir pieredze šādās jomās un katram ekspertam ir pieredze vismaz vienā no tām:

 • kvalitātes novērtēšanas pieredze augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu akreditācijas vai studiju programmu licencēšanas procesā;
 • pieredze augstākās izglītības iestādes vadīšanā;
 • zināšanas, kas atbilst augstskolā vai koledžā īstenotajiem studiju virzieniem;
 • pieredze augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu novērtēšanā;
 • pieredze augstskolas zinātniskās darbības vai mākslinieciskās jaunrades darba vērtēšanā;
 • pieredze augstskolas vai koledžas un darba devēju organizāciju sadarbības vērtēšanas jomā;
 • pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības procesu norisēs.

Veidojot un apstiprinot ekspertus konkrētai novērtēšanai, AIKA papildus ņem vērā šādus aspektus:

 • augstākās izglītības iestādes veids (augstskola/ koledža);
 • studiju virziens un tam atbilstošas studiju programmas;
 • novērtēšanas specifika (pirmā/kārtējā /ārkārtas akreditācija);
 • interešu konflikta neesamība.

Triju darbdienu laikā pēc tam, kad AIKA ir apstiprinājusi ekspertu grupu, tā informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu.

Triju darbdienu laikā augstskola vai koledža var izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem, iesniedzot AIKA rakstisku motivētu iesniegumu, kurā izskaidro noraidījuma iemeslus katram noraidītajam ekspertu grupas dalībniekam.

AIKA 10 darbdienu laikā izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu. Ja AIKA atzīst iesniegumu par pamatotu, tā aizvieto noraidīto ekspertu un izveido jaunu ekspertu grupu.

Ja augstskola vai koledža noteiktajā termiņā neiesniedz noraidījumu, tiek pieņemts, ka tā piekrīt ekspertu grupas sastāvam.

Pēc ekspertu grupas apstiprināšanas AIKA sagatavo līgumus ar ekspertu grupas dalībniekiem.

Ekspertu grupas darbu organizē vadītājs, kurš:

 • vada ekspertu grupas tikšanās,
 • sadala pienākumus ekspertu grupas dalībniekiem,
 • ir atbildīgs par ekspertu grupas darbu kopumā,
 • vizītes laikā vai nu pats vada tikšanās ar mērķa grupām vai arī nozīmē kādu citu ekspertu grupas dalībnieku noteiktu tikšanos vadīšanai.

Ekspertu grupas sekretārs:

 • atbild par ekspertu grupas kopīgo atzinumu, kuru sagatavo, sadarbojoties ar pārējiem ekspertu grupas dalībniekiem,
 • apkopo visu ekspertu grupas dalībnieku viedokļus,
 • koordinē, lai visas tikšanās tiktu protokolētas,
 • koordinē ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanu,
 • iesniedz AIKA kopīgo atzinumu.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) darbinieks (koordinators) nodrošina atbalstu ekspertu grupai, bet nav ekspertu grupas dalībnieks.