Studiju virziena ekspertu grupas izveide un apstiprināšana

 

Aģentūra apstiprina ekspertu grupas sastāvā iekļaujamos ekspertus, tās vadītāju un sekretāru, kā arī Latvijas studentu apvienības (turpmāk – LSA) un/ vai Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības novērotāju dalību ekspertu grupas darbā. Arī Studiju akreditācijas komisijai ir tiesības ieteikt novērotāju.

Ekspertu atlases kritēriji un principi noteikti Centra apstiprinātajā nolikumā Ekspertu atlases kritēriji un principi.

Ekspertu grupas sastāvā iekļauj piecus ekspertus, no kuriem:

 • viens ir LSA deleģēts pārstāvis,
 • viens Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) deleģēts pārstāvis,
 • vismaz viens eksperts ir no ārvalstīm.

Ekspertu grupu veido tā, lai nodrošinātu, ka ekspertiem kopumā ir:

 • pieredze iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu darbībā;
 • kvalifikācija nozarē, kas atbilst vērtējamam studiju virzienam;
 • ekspertu grupas vadītājam ir iepriekšēja pieredze augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanā.

Veidojot un apstiprinot ekspertus konkrētai novērtēšanai, Aģentūra papildus ņem vērā šādus aspektus:

 • augstākās izglītības iestādes veids (augstskola/ koledža);
 • studiju virziens un tam atbilstošas studiju programmas;
 • novērtēšanas specifika (pirmā/kārtējā /ārkārtas akreditācija);
 • interešu konflikta neesamība.

Interešu konflikta neesamība nozīmē, ka:

 • Eksperts nav nodarbināts un viņam nav citu līgumveida attiecību ar augstākās izglītības iestādi, kuras studiju virziens tiek novērtēts, vai arī viņš nav bijis nodarbināts šajā augstākās izglītības iestādē 2 gadu laikā pirms novērtēšanas vizītes.
 • Eksperts nav augstākās izglītības iestādes, kuras studiju virziens tiek novērtēts, lēmējinstitūcijas vai padomdevējinstitūcijas sastāvā.
 • Eksperts nestudē augstākās izglītības iestādē, kuras studiju virziens tiek novērtēts, kā arī nav to absolvējis 2 gadu laikā pirms novērtēšanas vizītes.
 • Novērtējamās studiju programmas un tai atbilstošā studiju virziena īstenošanā nav iesaistīta persona, kura ir eksperta tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa vai laulātais.

 

Studiju virzienu ekspertu grupa, ņemot vērā Aģentūras izstrādāto studiju virziena novērtēšanas metodiku un MK noteiku Nr. 407 9. pielikumā minētos studiju virzienu vērtēšanas kritērijus, kā arī Studiju virziena ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas izvērtē augstskolas vai koledžas studiju virziena kvalitāti, pamatojoties uz akreditācijas iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

Pēc ekspertu grupas apstiprināšanas Aģentūra triju darbdienu laikā sagatavo un nosūta informāciju augstskolai vai koledžai par ekspertu grupas sastāvu. Augstskolai vai koledžai ir tiesības triju darbdienu laikā noraidīt vienu vai vairākus ekspertus, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Ja iesniegums tiek atzīts par pamatotu, Aģentūra izvirza citus ekspertu kandidātus noraidīto aizvietošanai, izveidojot jaunu ekspertu grupu.

 

Ekspertu grupas vadītājs:

 • atbildīgs par ekspertu grupas darbu kopumā;
 • pirms ekspertu grupas vizītes organizē ekspertu grupas dalībnieku komunikāciju (videokonferences, telefonkonferences, e-pasta u.c. veidā) pēc iepazīšanās ar dokumentiem;
 • pirms ekspertu grupas vizītes apspriež ekspertu darba plānu ar Aģentūru;
 • pirms ekspertu grupas vizītes sadala pienākumus ekspertu grupā;
 • vada ekspertu grupas sanāksmes;
 • vizītes laikā vada tikšanās ar mērķa grupām vai arī deleģē citu ekspertu grupas dalībnieku vadīt tikšanos.

Ekspertu grupas sekretārs:

 • atbild par ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanu, kuru sagatavo, sadarbojoties ar pārējiem ekspertu grupas dalībniekiem;
 • pirms vizītes apkopo visu ekspertu grupas dalībnieku viedokļus un novērojumus, kas radušies, iepazīstoties ar dokumentiem;
 • vizītes laikā apkopo visu ekspertu grupas dalībnieku viedokļus un novērojumus;
 • iesniedz Aģentūrā ekspertu grupas kopīgo atzinumu, kas izstrādāts atbilstoši ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijām.

Ekspertu grupas dalībnieki:

 • iepazīstas ar dokumentiem, kas reglamentē studiju virziena akreditāciju, un pirms novērtēšanas vizītes piedalās Aģentūras organizētās mācībās;
 • iepazīstas ar augstskolas/ koledžas pašnovērtējuma ziņojumu un citu ar vērtējamo studiju virzienu saistīto informāciju;
 • noformulē viedokli par dažādiem aspektiem, iekļaujot arī jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību novērtēšanas vizītes laikā, un elektroniski to nosūta ekspertu grupas vadītājam un novērtēšanas koordinatoram ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms vizītes sākuma;
 • atkārtotas studiju virziena akreditācijas gadījumā ekspertu grupa novērtē, kā augstskola/ koledža ir novērsusi iepriekšējā ekspertu grupas kopīgajā atzinumā (vai licencējot studiju programmu, licencēšanas ekspertu atzinumā) norādītos trūkumus un kā ir ieviestas ekspertu grupas sniegtās rekomendācijas;
 • sagatavo un iesniedz novērtēšanas koordinatoram sarakstu ar informāciju, ko papildus jāiegūst no augstskolas/ koledžas;
 • veic citus uzdevumus, kas saistīti ar novērtēšanas procesu saskaņā ar darbu sadali ekspertu grupā;
 • piedalās novērtēšanas vizītē klātienē;
 • piedalās ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanā.

Novērtēšanas koordinators:

 • organizē novērtēšanas procesu, tajā skaitā:
  • komunikācija ar ekspertu grupu un augstskolu/ koledžu;
  • juridisko jautājumu kārtošana ar ekspertu grupu;
  • ekspertu grupas dalībnieku ceļa un naktsmītņu organizēšana;
  • mācības ekspertiem pirms novērtēšanas vizītes.
 • nodrošina ekspertu grupai pieeju pašnovērtējuma ziņojumam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms vizītes augstskolā/ koledžā. Gadījumos, kad no Aģentūras neatkarīgu iemeslu dēļ mainās ekspertu grupas sastāvs, ekspertu grupas jaunie dalībnieki saņem pieeju pašnovērtējuma ziņojumam uzreiz pēc to iekļaušanas ekspertu grupā;
 • sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu grupu un ar augstskolu/ koledžu;
 • saskaņo jautājumu par tulka nepieciešamību, ja augstskola/ koledža vēlas pieaicināt tulku novērtēšanas vizītes laikā;
 • iesaistās ekspertu grupas darba plānošanā;
 • pieprasa papildu informāciju no augstskolas/ koledžas;
 • pārbauda ekspertu grupas kopīgo atzinumu un nepieciešamības gadījumā lūdz to precizēt;
 • sniedz atbalstu ekspertu grupai ar novērtēšanu saistītajos jautājumos.

Novērotāja dalības mērķis ir novērtēšanas vizītes laikā veikt novērojumus par studiju virziena akreditācijas procesu un studiju virziena kvalitāti. Uz novērotāju attiecas Studiju virziena novērtēšanas metodikas 8.punktā minētie ekspertu darbības principi. Ja ir iepriekšējs saskaņojums ar ekspertiem, novērotājs tikšanās reižu laikā var uzdot jautājumus tikšanos mērķa grupām.

 

 

Ekspertu grupas vizītes sagatavošana un norise

 

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju virzienu un tam atbilstošajām studiju programmām, lai veiktu visaptverošu un objektīvu novērtēšanu saskaņā ar MK noteikumu Nr.407 9. pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijās pie katra vērtēšanas kritērija noteiktajiem aspektiem, kurus nepieciešams ņemt vērā, novērtējot kritērijus, Metodiku, kā arī iegūt apliecinājumu novērtējumiem un informācijai, kas sniegta augstskolu/ koledžu pašnovērtējuma ziņojumā, ka arī papildināt iepriekš iegūtās atziņas un novērojumus.

Novērtēšanas vizītes darba valoda ir angļu valoda.

 

Vizītes sagatavošana

 • Pēc ekspertu grupas sastāva apstiprināšanas koordinators nosūta ekspertiem līguma formas. Eksperti pēc kopīgā atzinuma iesniegšanas saņem atlīdzību nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apjomā. Papildus augstskola vai koledža ekspertiem kompensē ekonomiski izdevīgākos faktiskos ceļa izdevumus ne vairāk kā 711,44 eiro apmērā un viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 106,72 eiro par nakti. Ja eksperta faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz 711,44 eiro vai viesnīcas izdevumi pārsniedz 106,72 eiro par nakti, Aģentūra saskaņo šādas izmaksas ar augstskolu vai koledžu. Savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Akadēmiskās informācijas centrs.

 

 • Aģentūra nodrošina ekspertiem pieeju pašnovērtējuma ziņojumam parasti ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms vizītes augstskolā vai koledžā. Gadījumos, kad no Aģentūras neatkarīgu iemeslu dēļ mainās ekspertu grupas sastāvs un nav iespējams nodrošināt informācijas pieejamību šajā termiņā, ekspertu grupas jaunajiem locekļiem ir jānodrošina pieejamība pašnovērtējuma ziņojumam uzreiz pēc to iekļaušanas ekspertu grupā.

 

 • Pēc iepazīšanās ar pašnovērtējuma ziņojumu un pārējo informāciju ekspertu grupas vadītājs organizē grupas dalībnieku viedokļu apmaiņu (elektroniski, telefonkonference u.c.), un sekretārs sagatavo sākotnējo atzinuma uzmetumu; ekspertu grupa definē jomas un jautājumus, kuriem vizītes laikā jāpievērš īpaša uzmanība. Atkārtotai akreditācijai iesniegta studiju virziena gadījumā ekspertu grupai ir jānovērtē, kā augstskola vai koledža ir novērsusi pēdējā ekspertu grupas atzinumā norādītos trūkumus un kā ir ieviesti piedāvātie studiju virziena pilnveides priekšlikumi.

 

 • Aģentūra kopā ar ekspertu grupas vadītāju sagatavo vizītes plāna uzmetumu un nosūta to augstskolai vai koledžai saskaņošanai un papildināšanai ar konkrētiem tikšanās dalībniekiem un papildu aktivitātēm. Aģentūra sagatavoto vizītes plānu nosūta ekspertu grupai galīgajai saskaņošanai.

 

Vizītes norise

 • Ekspertu grupa novērtēšanas vizītes laikā tiekas ar augstskolas/ koledžas un/vai atbilstošās struktūrvienības vadību, pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes grupu, mācībspēkiem, studējošiem, absolventiem un darba devēju un/vai profesionālo organizāciju pārstāvjiem. “Mācībspēki” ir attiecināms uz attiecīgās augstskolas/ koledžas akadēmisko personālu un viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, viesdocentiem, vieslektoriem un viesasistentiem.
 • Augstskola/ koledža vizītes laikā nodrošina pieeju studiju virziena informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, tajā skaitā bibliotēkas resursiem, materiāltehniskajam nodrošinājumam, noslēguma darbiem (ja tādi ir), pārbaudījumu materiāliem un citiem resursiem pēc Aģentūras vai ekspertu grupas pieprasījuma. Augstskola/ koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu novērtēšanas vizītes norisei.
 • Ekspertu grupa katras darbdienas noslēgumā savstarpēji apspriež un apkopo iegūto informāciju un novērojumus. Vizītes noslēguma dienā ekspertu grupa savstarpēji pārrunā vizītes rezultātus, noformulē kopīgu viedokli par vērtēšanas kritēriju un to raksturojošo aspektu izpildi un vizītes laikā gūtās atziņas un galvenos secinājumus apspriež ar augstskolas/ koledžas vadību, kā arī mācībspēkiem un studējošo pārstāvjiem.
 • Novērtēšanas vizītes laikā pārtraukumi (kafijas pauzes, pusdienas, vakariņas) notiek atsevišķi no augstskolas/ koledžas pārstāvjiem, ja ekspertu grupas vadītājs nav piedāvājis citādi.

Ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošana

Pēc novērtēšanas vizītes ekspertu grupa:

 • piedalās kopīgā atzinuma sagatavošanā Aģentūras noteiktajos termiņos;
 • kopīgo atzinumu sagatavo atbilstoši ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijām, ņemot vērā Metodiku, pašnovērtējuma ziņojumu, atbilstības novērtējumu, IKVD un sertifikācijas institūcijas sniegto informāciju, novērotāju sniegto informāciju, ja tāda ir sniegta par novērtējamo studiju virzienu, vizītes rezultātiem augstskolā/ koledžā un augstskolas/ koledžas sniegto papildinformāciju;
 • ekspertu grupa kopīgajā atzinumā sniedz rekomendācijas konstatēto trūkumu novēršanai (īstermiņa rekomendācijas) un studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pilnveidei (ilgtermiņā);
 • savstarpēji vienojas par vērtējamo kritēriju un to aspektu novērtējumu kopīgajā atzinumā, vienlaikus ņemot vērā Centra izstrādātās vadlīnijas studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu novērtēšanai un ESG I daļu “Standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai”;
 • vienojas par formulējumu, kas ir pieņemams visiem ekspertiem (consensus). Ja ekspertu grupas dalībnieku viedoklis par kādu vērtēšanas kritēriju atšķiras, atšķirīgo viedokli norāda tam paredzētajā kopīgā atzinuma sadaļā, norādot eksperta vārdu, uzvārdu, atšķirīgo viedokli, vērtēšanas kritēriju un atšķirīgā viedokļa pamatojumu;
 • studiju virziena vērtējuma sadaļā ekspertu grupa sniedz pamatojumu rekomendācijai par studiju virziena akreditācijas termiņu;
 • ekspertu grupas kopīgo atzinumu sagatavo angļu valodā, datorrakstā un iesniedz elektroniskā un papīra formā. Atzinumu papīra formā sagatavo un paraksta divos eksemplāros;
 • ekspertu grupa kopīgajā atzinumā raksturo gan pozitīvos, gan negatīvos aspektus, novērtējot katru vērtēšanas kritēriju, ekspertu grupa veic tās rīcībā esošās informācijas analīzi, sniedzot konkrētus piemērus un norādot atsauces uz augstskolas/ koledžas sagatavoto pašnovērtējuma ziņojumu un informāciju, kas iegūta vizītes laikā.  Ekspertu grupa analizē katru vērtēšanas kritēriju un formulē secinājumus, norādot augstskolas/ koledžas stiprās un vājās puses attiecībā uz vērtēšanas kritērija izpildi;
 • visiem apgalvojumiem sniedz detalizētu pamatojumu, it īpaši, ja kvalitātes kritērijs novērtēts negatīvi;
 • novērtējot kritērijus, ievēro konsekvenci starp studiju virziena un studiju programmu kritērijiem (atsevišķas studiju programmas novērtējumam jābūt sasaistītam ar studiju virziena novērtējumu un otrādi).

 

Ekspertu grupas sekretārs:

 • sagatavo ekspertu grupas kopīgo atzinumu, ievērojot, ka kopīgais atzinums atspoguļo visas ekspertu grupas viedokli, un, ņemot vērā informācijas avotus, kas ir minēti MK noteikumu Nr.407 54.punktā;
 • nodrošina kopīgā atzinuma atbilstību ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijām;
 • nosūta atzinumu Aģentūrai noteiktajā termiņā;
 • nepieciešamības gadījumā veic precizējumus, balstoties uz Aģentūras sniegtajiem norādījumiem.

 

Viena mēneša laikā pēc vizītes ekspertu grupa atsūta kopīgā atzinuma projektu Aģentūrai.

Aģentūra pārbauda ekspertu kopīgo atzinumu un var lūgt ekspertu grupu to precizēt.

Aģentūra ekspertu kopīgā atzinuma projektu nosūta augstskolai/ koledžai.

Augstskola/ koledža 10 darbdienu laikā no kopīgā atzinuma saņemšanas dienas var sniegt komentārus par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām.

Aģentūra augstskolas/ koledžas sniegtos komentārus par faktu kļūdām nosūta ekspertu grupai.

Ekspertu grupa izskata augstskolas/ koledžas komentārus un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas var precizēto kopīgo atzinumu un iesniegt to Aģentūrā. Precizēto kopīgo atzinumu Aģentūra izsūta augstskolai/ koledžai un nodod Studiju akreditācijas komisijai.