Kopš 2019. gada studiju virziena akreditācijas process ietver divus posmus: novērtēšanu un lēmuma par studiju virzienu akreditāciju pieņemšanu.

Augstskolas un koledžas studiju virzienu novērtēšanai var izvēlēties jebkuru Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļautu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru, tai skaitā Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA). Studiju virziena novērtēšanas rezultātā tiek iegūts ekspertu kopīgais atzinums par vērtēto studiju virzienu augstskolā vai koledžā.

Savukārt pēc studiju virziena novērtēšanas ir nākamais posms, kad augstskolas un koledžas iesniedz dokumentus studiju virziena akreditācijai. Lēmumu par studiju virzienu akreditāciju vai par atteikumu akreditēt studiju virzienu pieņem Studiju kvalitātes komisija. Šo procedūru organizē tikai AIC/ AIKA. Sekmīgas studiju virziena akreditācijas rezultātā augstskola vai koledža iegūst tiesības izsniegt valsts atzītus diplomus par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu apguvi.

Detalizētāka informācija par abu procedūru norisi ir pieejama šajā video:

Studiju virziena akreditācija dod iespēju augstskolai vai koledžai studiju virzienam atbilstošo studiju programmu absolventiem izsniegt valsts atzītus diplomus. Studiju virziens var tikt akreditēts uz 0, 2 vai 6 gadiem. Lēmumu par studiju virziena akreditācijas termiņu pieņem studiju kvalitātes komisija. Studiju virziena novērtēšana un akreditācija ir cikliska kvalitātes novērtēšanas procedūra.

Šī sadaļa ietver trīs apakšsadaļas – ekspertu grupas izveide, ekspertu vizīte un ekspertu kopīgā atzinuma sagatavošana.