Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas, lai ekspertam būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu izmaiņu novērtēšanu studiju virzienā.

Izmaiņu novērtēšanai studiju virzienā AIKA apstiprina vienu ekspertu katrai studiju programmai, kurā tiek veiktas izmaiņas.

AIKA informē augstskolu vai koledžu par ekspertu un AIKA darbinieku, kurš koordinēs novērtēšanu. Augstskola vai koledža var izteikt noraidījumu ekspertam, iesniedzot AIKA pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro noraidījuma iemeslus. AIKA izvērtē augstskolas vai koledžas iesniegumu un gadījumā, ja atzīst to par pamatotu, apstiprina citu ekspertu un informē par to augstskolu/ koledžu.

AIKA koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu un ar augstskolu vai koledžu.

Vizītes laikā augstskola vai koledža nodrošina tikšanās ar visām augstskolas vai koledžas pārstāvju grupām, kā arī visiem resursiem, kas nepieciešami, lai varētu novērtēt izmaiņu pieļaujamību.