Apelācijas komisija izskata iesniegumus par Studiju kvalitātes komisijas lēmumu apstrīdēšanu un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Apelācijas komisijas sastāva izveides principi ir noteikti Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”