Izmaiņu akreditētā studiju virzienā novērtēšanas procedūra tiek piemērota gadījumos, kad augstskola vai koledža studiju virzienā veic būtiskas izmaiņas, kas atbilst kādam no Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” 2.3. apakšpunktā noteiktajiem veidiem:

  • studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukuma, koda, īstenošanas vietas, īstenošanas veida, formas, studiju programmas īstenošanas valodas, iegūstamās profesionālās kvalifikācijas vai grāda izmaiņas;
  • mainās studiju programmas atbilstība studiju virzienam;
  • izmaiņas prasībās, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošas studiju programmas apguvi;
  • izdarītās izmaiņas studiju virziena akreditācijas periodā šim studiju virzienam atbilstošās studiju programmas ilgumā vai apjomā pārsniedz 20 procentu no studiju virziena akreditācijas iesniegumā noteiktās studiju virzienam atbilstošās studiju programmas apjoma kredītpunktos;
  • augstskolā vai koledžā attiecīgajā studiju virzienā vai studiju virzienam atbilstošajā studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla kvalifikācijas pazemināšanās kopš iepriekšējās studiju virziena akreditācijas, ja tā attiecas uz vismaz 20 procentiem no attiecīgajā studiju virzienā strādājošā akadēmiskā personāla kopskaita vai ja vismaz 50 procentu no kopīgā akadēmiskā darba apjoma augstskolā vai koledžā attiecīgajā studiju virzienā (neietverot studiju programmas brīvās izvēles daļas, prakšu un gala pārbaudījumu īstenošanu) izpildi vairs nenodrošina akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir attiecīgā augstskola vai koledža.

Izmaiņu novērtēšanu akreditētā studiju virzienā veic viens eksperts. Maksimālais termiņš no augstskolas vai koledžas iesnieguma saņemšanas AIKĀ līdz Studiju kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanai par izmaiņu pieļaujamību ir 4 mēneši.

Šī sadaļa ietver trīs apakšsadaļas – eksperta apstiprināšana, eksperta vizīte un eksperta atzinuma sagatavošana.