Pēc vizītes, AIKA noteiktajos termiņos, ekspertu grupa sagatavo atzinumu saskaņā ar Studiju virziena novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijām. Atzinumu izskata AIKA un nosūta to augstskolai vai koledžai. Ekspertu grupa atzinumu gatavo AIKA e-platformā.

Pēc kopīgā ekspertu atzinuma saņemšanas, augstskola vai koledža var sniegt komentārus par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām.

AIKA nosūta augstskolas vai koledžas komentārus par faktu kļūdām kopīgajā atzinumā ekspertu grupai. Ekspertu grupa izskata augstskolas vai koledžas komentārus un var precizēt kopīgo atzinumu un iesniegt to AIKA.