AIKA atlasa un apstiprina ekspertu grupu vismaz 5 ekspertu sastāvā un informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu, novērotājiem, kā arī par AIKA darbinieku, kurš koordinē novērtēšanu.

Augstskolai vai koledžai ir tiesības izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem, iesniedzot AIKA pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā ekspertu grupas dalībnieka noraidījuma iemeslus.

AIKA izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja iesniegumu atzīst par pamatotu, izveido jaunu ekspertu grupu un informē par to augstskolu vai koledžu.

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju virzienu un tam atbilstošajām studiju programmām, lai veiktu visaptverošu un objektīvu novērtēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 793 15. punktā minētajām prasībām un Studiju virziena novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijās minētiem kritērijiem.

AIKA koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu grupu un ar augstskolu vai koledžu. AIKA koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu grupu un augstskolu vai koledžu.

Novērtēšanas vizītes laikā:

  • augstskola vai koledža nodrošina, ka ikvienam tās pārstāvim, kurš vēlas satikties ar ekspertu grupu, ir tāda iespēja;
  • augstskola vai koledža nodrošina pieeju augstskolas vai koledžas informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, tajā skaitā bibliotēkas resursiem, materiāli tehniskai bāzei, noslēguma darbiem (ja tādi ir), pārbaudījumu materiāliem un citiem resursiem pēc AIKA vai ekspertu grupas pieprasījuma;
  • augstskola vai koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu novērtēšanas vizītes norisei;
  • novērtēšanas vizītes laikā katrs augstskolas vai koledžas pārstāvis drīkst piedalīties tikai vienā tikšanās reizē ar ekspertu grupu, izņemot individuālus gadījumus, kad šāda iespēja ir iepriekš pārrunāta un saskaņota ar novērtēšanas koordinatoru;
  • tikšanās ar mācībspēkiem un studējošajiem notiek bez augstskolas vai koledžas vadības pārstāvju klātbūtnes, turklāt tikšanās reizē ar studējošajiem, netiek veidots studējošo saraksts;
  • tikšanās reizēs ar absolventiem un darba devēju un/vai profesionālo organizāciju pārstāvjiem nedrīkst piedalīties personas, kuras studē un/ vai tiek nodarbinātas attiecīgajā augstskolā vai koledžā;
  • vizītes laikā pārtraukumi (kafijas pauzes, pusdienas, vakariņas) notiek atsevišķi no augstskolas vai koledžas pārstāvjiem.

Novērtēšanas vizītes darba valoda ir angļu valoda, ja ar AIKA nav saskaņots citādi. Ja nepieciešams, augstskola vai koledža var izmantot tulka pakalpojumus, saskaņojot to ar AIKA pirms vizītes. Tulks nedrīkst būt iesaistīts novērtējamā studiju virziena īstenošanā. Izdevumus par tulkošanu augstskola/ koledža sedz no saviem līdzekļiem.