Ekspertu grupa sagatavo kopīgo atzinumu atbilstoši AIKA izstrādātajām vadlīnijām “Augstskolu vai koledžu novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas”, novērtējot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 794 19. punktā minētās prasības un Augstskolu vai koledžu novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijās minētos kritērijus.

Ekspertu grupa atzinuma sagatavošanā var izmantot šādus galvenos informācijas avotus:

  • augstskolas vai koledžas sagatavoto iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu,
  • informāciju, kas iegūta ekspertu grupas vizītē augstskolā vai koledžā, tajā skaitā, tiekoties ar augstskolas vai koledžas administratīvo un vispārējo personālu, mācībspēkiem, studējošajiem, darba devējiem un absolventiem;
  • nozaru ministriju, sertifikācijas institūcijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, drošības dienestu, kā arī novērotāju sniegto informāciju par augstskolas vai koledžas darbību (ja šāda informācija ir);
  • studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas ekspertu atzinumus un lēmumus.

Gatavojot kopīgo atzinumu, eksperti:

  • savstarpēji vienojas par vērtējamo kritēriju un prasību novērtējumu, vienlaikus ņemot vērā Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) I daļu “Standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai”;
  • vienojas par formulējumu, kurš ir pieņemams visiem ekspertiem. Ja par kādu no kritērijiem vai prasībām visiem ekspertiem pieņemamu viedokli neizdodas formulēt, atšķirīgo viedokli norāda attiecīgajā kopīgā atzinuma sadaļā.

Viena mēneša laikā pēc vizītes ekspertu grupa nosūta kopīgā atzinuma projektu AIKA. AIKA izskata ekspertu atzinumu un nepieciešamības gadījumā lūdz ekspertus to precizēt.

AIKA nosūta augstskolai vai koledžai ekspertu atzinumu komentāru sniegšanai par kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām (ja tādi ir).

Ekspertu grupa 10 darbdienu laikā pēc augstskolas vai koledžas sniegtajiem komentāriem par faktu kļūdām var precizēt kopīgo atzinumu un iesniedz AIKA atzinuma gala versiju.