Lai pieteiktos studiju virziena novērtēšanai, augstskola vai koledža iesniedz AIKA augstskolas rektora vai koledžas direktora parakstītu iesniegumu studiju virziena akreditācijai un pašnovērtējuma ziņojumu, kas sagatavoti atbilstoši AIKA izstrādātām Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām.

Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai augstskola vai koledža izveido pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes grupu, kurā ir iekļauts augstskolas vai koledžas administrācijas pārstāvis, par studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanu atbildīgie augstskolas vai koledžas pārstāvji, mācībspēku pārstāvji, vismaz viens studējošo pārstāvis, darba devēju un/vai sociālo partneru pārstāvji.

Iesniegumu augstskola vai koledža iesniedz elektroniskā formā un to paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā minētajiem nosacījumiem. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā. Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie dokumenti.

AIKA pārbauda iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un, ja nepieciešams, rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.