Lai pieteiktos licences saņemšanai, augstskola vai koledža Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA) iesniedz iesniegumu un studiju programmas raksturojumu ar pielikumiem, kas sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” un Vadlīnijām studiju programmas raksturojuma izstrādei.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz elektroniskā formā un to paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem nosacījumiem.

AIKA pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda dokumentu atbilstību noteikumiem un vadlīnijām un lūdz augstskolu vai koledžu iesniegt trūkstošo informāciju. Trūkstošo informāciju augstskola vai koledža iesniedz AIKA 20 dienu laikā.