Developing a European Approach for Comprehensive QA of (European) University Networks (EuniQ)

Projekta īstenošanas periods

2019. gada 15. maijs – 2021. gada 14. maijs

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām, lai tās varētu risināt jaunus metodiskus izaicinājumus. Projekta ietvaros tiks izstrādātas vadlīnijas (roadmap) kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām, lai kopīgi izstrādātu kvalitātes nodrošināšanas metodikas, no nepieciešamību analīzes līdz izstrādātai kvalitātes nodrošināšanas pieejai. Šajā projektā kā pētījuma un analīzes objekts tiks izmantota universitāšu tīklu politikas integrācija un Eiropas Universitāšu izveide.

Projekta partneri

 • Izglītības un apmācību ministrija, Beļģija/ Flāmu reģions
 • Izglītības, sporta un zinātnes ministrija, Albānija
 • Izglītības un zinātnes ministrija, Bulgārija
 • Zinātnes un augstākās izglītības novērtēšanas padome (HCERES), Francija
 • Izglītības, zinātnes, kultūras un sporta ministrija, Gruzija
 • Nacionālās izglītības ministrija, Rumānija
 • Akadēmiskās informācijas centrs, Latvija
 • Profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas nacionālais centrs (ANQA), Armēnija
 • Šveices akreditācijas un kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (AAQ)
 • Slovēnijas kvalitātes nodrošināšanas aģentūra augstākajā izglītībā (SQAA)
 • Zviedrijas augstākās izglītības autoritāte (UKÄ)
 • Akreditācijas un kvalitātes nodrošināšanas nacionālā institūcija (NEAQA), Serbija
 • Nacionālā universitāšu un zinātnes institūtu novērtēšanas aģentūra (ANVUR), Itālija
 • Eiropas Universitāšu asociācija (EUA), Beļģija
 • Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA)
 • Eiropas Studentu apvienība (ESU), Beļģija

Twinning – Atbalsts augstākās izglītības sistēmas stiprināšanai

Projekta īstenošanas periods

2018. gada 13. aprīlis – 2020. gada 12. aprīlis

Projekta mērķis

Paplašināt Azerbaidžānas Izglītības ministrijas, augstākās izglītības iestāžu un Akreditācijas un nostrifikācijas biroja institucionālo kapacitāti, lai varētu turpināt ieviest Eiropas augstākās izglītības telpas principus, mehānismus un instrumentus, kā arī pārliecināties par to konsekventu īstenošanu un piemērošanu, tādejādi atbalstot pāreju uz studentu centrētu sistēmu un uz mācīšanās rezultātiem balstītu pieeju.

Projekta partneri

 • Izglītības ministrija, Azerbaidžāna
 • Starptautiskais pedagoģisko studiju centrs (CIEP) (koordinators), Francija
 • Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), Latvija
 • Eiropas Sociālo fondu aģentūra (ESFA), Lietuva
 • Izpētes un augstākās izglītības novērošanas un analīzes centrs (MOSTA), Lietuva
 • Izglītības un zinātnes ministrija, Lietuva

Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines (QUAERE)

Projekta īstenošanas periods

Projekta mērķis

Veicināt un atbalstīt notiekošās reformas Ukrainas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmā

Projekta partneri

 • Vroclavas Zinātnes un tehnoloģiju universitāte, Polija
 • Koblencas-Landauas universitāte, Vācija
 • ASIIN, Vācija
 • CEENQA, Vācija (AIKA projektā piedalās CEENQA biedra kapacitātē)
 • Aleksandra Stulginska universitāte, Lietuva
 • Patras Universitāte, Grieķija
 • Tīkla universitāte, Amsterdama
 • 10 Ukrainas universitātes

Linking Academic Recognition and Quality Assurance (LIREQA)

Projekta īstenošanas periods

2016. gada 1. decembris – 2018. gada 30. novembris.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt taisnīgu kvalifikāciju atzīšanu, izstrādājot ieteikumus akadēmiskās atzīšanas sasaistei ar iekšējo un ārējo kvalitātes nodrošināšanu.

Projekta partneri

 • NARIC centri: SKVC (koordinators, Lietuva), AIC (Latvija), EP-Nuffic (Nīderlande), NOKUT (Norvēģija)
 • Kvalitātes nodrošināšanas aģentūras: CTI (Francija), ANECA (Spānija), AQU Catalunya (Spānija)
 • Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA)
 • Konsultatīvā padome: Lisabonas Konvencijas starpvaldību komitejas (LRC) prezidents; Eiropas Studentu apvienības (ESU) pārstāvis; augstākās izglītības iestāžu pārstāvis no Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA); ārējais eksperts, NARIC konsultatīvās padomes bijušais pārstāvis

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Projekta īstenošanas periods

2016. gada 8. marts – 2019. gada 31. decembris

Projekta mērķis

Nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai

Projekta partneri

 • Augstākās izglītības padome
 • Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs
 • Banku augstskola
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija”
 • Daugavpils Universitāte
 • Liepājas Universitāte
 • Latvijas Universitāte
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža
 • Rīgas Aeronavigācijas institūts
 • Rīgas Celtniecības koledža
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Ventspils Augstskola
 • Vidzemes augstskola