AIKA atlasa un apstiprina ekspertu grupu vismaz 5 ekspertu sastāvā un informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu, novērotājiem, kā arī par AIKA darbinieku, kurš koordinē novērtēšanu. Gadījumā, ja studiju virzienam atbilst vairāk nekā sešas studiju programmas, tad ekspertu grupas sastāvā ir vismaz 6 eksperti.

Ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām piedalās Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģētie novērotāji. Ekspertus atlasa saskaņā ar AIKA izstrādātiem ekspertu atlases kritērijiem un principiem.

Saskaņā ar Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodiku gan eksperti, gan novērotāji paraksta apliecinājumu par interešu konflikta neesamību un konfidencialitātes pienākuma ievērošanu.

Augstskolai vai koledžai ir tiesības izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem, iesniedzot AIKA pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā ekspertu grupas dalībnieka noraidījuma iemeslus.

AIKA ir izstrādājusi video ar īsu pamācību, kā reģistrēties AIKA ekspertu datu bāzē: https://www.youtube.com/watch?v=IhoX2g89T7M

Darbs ar augstskolas vai koledžas iesniegtajiem dokumentiem, kā arī ekspertu kopīgā atzinuma sagatavošana notiek AIKA izstrādātajā e-platformā. Lai ekspertiem būtu vienkāršāk ar to rīkoties, AIKA ir sagatavojusi video, kā ekspertiem strādāt AIKA e-platformā: https://www.youtube.com/watch?v=P4KsbOn5_I4