Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju virzienu un tam atbilstošajām studiju programmām, lai veiktu visaptverošu un objektīvu novērtēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 793  15. punktā minētajām prasībām un Studiju virziena novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijās  minētiem kritērijiem.

Pirms novērtēšanas vizītes eksperti:

  • iepazīstas ar dokumentiem, kas reglamentē studiju virziena akreditāciju;
  • piedalās AIKA organizētajās mācībās;
  • iepazīstas ar sagatavoto pašnovērtējuma ziņojumu un brīvā formā (vai formā, ko ierosinājis ekspertu grupas vadītājs) sagatavo savu viedokli par dažādiem aspektiem;
  • sadala pienākumus savā starpā, sagatavo un novērtēšanas iesniedz sarakstu ar tēmām/jautājumiem, kuriem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību novērtēšanas vizītes laikā, kā arī sarakstu ar papildus informāciju, kuru nepieciešams iegūt no augstskolas vai koledžas;
  • piedalās vizītes sagatavošanā;
  • piedalās ekspertu grupas sanāksmēs un diskusijās;
  • veic citus uzdevumus, kas saistīti ar novērtēšanas aktivitātēm saskaņā ar darbu dalījumu ekspertu grupā;
  • veic visus uzdevumus iepriekš saskaņotajos termiņos.

AIKA nodrošina ekspertiem pieeju pašnovērtējuma ziņojumam parasti ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to vizītes augstskolā vai koledžā. Eksperti ar augstskolas vai koledžas sagatavoto studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu iepazīstas AIKA e-platformā. Gadījumos, kad no AIKA neatkarīgu iemeslu dēļ mainās ekspertu grupas sastāvs un nav iespējams nodrošināt informācijas pieejamību šajā termiņā, ekspertu grupas jaunajiem ekspertiem ir jānodrošina pieejamība pašvērtējuma ziņojumam uzreiz pēc to iekļaušanas ekspertu grupas sastāvā.

Pēc iepazīšanās ar pašnovērtējuma ziņojumu, ekspertu grupai ir jāsagatavo sākotnējais ziņojums un jādefinē jomas un jautājumi, kuriem vizītes laikā jāpievērš īpaša uzmanība.

AIKA kopā ar ekspertu grupas vadītāju sagatavo vizītes plāna uzmetumu un nosūta to augstskolai vai koledžai saskaņošanai un papildināšanai ar konkrētiem tikšanos dalībniekiem un papildus aktivitātēm. AIKA sagatavoto vizītes plānu nosūta ekspertu grupai galīgajai saskaņošanai.

Pirms novērtēšanas vizītes sākuma AIKA organizē ekspertu grupai klātienes tikšanos, kuras lielākā daļa tiek veltīta ekspertu grupas darbam – jautājumu un to secības noteikšana, pamatojoties uz iepriekš sagatavotajiem interviju plāniem (īpaši pirmajai dienai); lomu sadalījums starp ekspertu grupas dalībniekiem (atbildības par tēmām, tikšanos vadīšanu, piezīmju veikšanu u.c.).

Vizītes laikā ekspertu grupa tiekas ar augstskolas vai koledžas un/vai atbilstošās struktūrvienības administrāciju, studiju virziena un studiju programmu vadību, mācībspēkiem, studējošajiem, absolventiem (ja tādi ir) un darba devējiem.

Vizītes laikā augstskola vai koledža nodrošina pieeju augstskolas vai koledžas informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, materiāli-tehniskajai bāzei, noslēguma darbiem, pārbaudījumu materiāliem un citiem dokumentiem pēc AIKA vai ekspertu grupas pieprasījuma.

Ekspertu grupai augstskola vai koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu darba un tikšanos norisei.

Pēc katras intervijas beigām ekspertu grupa var savstarpēji pārrunāt dzirdēto.

Visas kafijas pauzes un pusdienas notiek atsevišķi no augstskolas vai koledžas pārstāvjiem, ja vien ekspertu grupa nav piedāvājusi citādi, un var tik izmantotas ekspertu grupas darba sarunām.

Vizītes noslēgumā ekspertu grupa savā starpā pārrunā vizītes rezultāti un mutiski prezentē vizītes laikā gūtās atziņas un pirmos secinājumus augstskolas vai koledžas pārstāvjiem.