Pēc vizītes eksperti sagatavo ekspertu kopīgo atzinumu saskaņā ar Studiju programmas novērtēšanas ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijām. Eksperti atzinumu sagatavo vadlīnijās noteiktajā secībā, pamatojot izteiktos apgalvojumus un sniedzot atsauces un piemērus. Eksperti atzinumā sniedz rekomendācijas konstatēto trūkumu novēršanai (īstermiņā) un studiju programmas pilnveidei (ilgtermiņā).

Ekspertu sagatavoto atzinumu pārskata AIKA un var lūgt ekspertus to precizēt. Precizētu atzinumu AIKA nosūta augstskolai vai koledžai.