Studiju kvalitātes komisija (turpmāk – komisija) ir koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izveidota, lai pieņemtu lēmumu par:

  • studiju programmas licencēšanu vai lēmumu par atteikumu licencēt studiju programmu;
  • studiju virziena akreditāciju vai atteikumu akreditēt studiju virzienu;
  • izmaiņām studiju virzienā un tam atbilstošajās studiju programmās vai studiju virziena akreditācijas lapā vai studiju programmas licencē;
  • licencētas studiju programmas iekļaušanu akreditācijas lapā.

Komisija savā darbā un lēmumu pieņemšanā ievēro Augstskolu likuma 55.2 un 55.3 pantu, Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”, kā arī Administratīva procesa likumu.

2019. gada 1. aprīlī, Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē apstiprināts komisijas sastāvs, kura pilnvaru termiņš ir pieci gadi. 2021. gada septembrī padome apstiprinājusi izmaiņas komisijas sastāvā (uz noteiktu laiku):

Komisijas priekšsēdētāja Prof. Dr. oec. Tatjana Volkova
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Prof. Dr. oec. Inga Lapiņa
Komisijas locekļi: Dr. Māra Kuļša
Prof. Dr. habil. phys. Ivars Lācis
Vad.pētn. Dr. paed. Eridiana Oļehnoviča
Mg. iur. Anna Saltikova
Inguna Blese

Komisijas uzdevumi, sastāvs un darba organizācija noteikta 2019. gada 1. aprīlī Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē apstiprinātajā Studiju kvalitātes komisijas nolikumā, kurš pieejams šeit: Studiju kvalitātes komisijas nolikums


*
Par iesniegumiem, kas Akadēmiskās informācijas centrā saņemti līdz 2018. gada 31. decembrim, lēmumu pieņēma Studiju programmu licencēšanas komisija/ Studiju akreditācijas komisija, kas apstiprināta 2015. gada 10. novembrī:

Komisijas priekšsēdētāja Prof. Dr. oec. Tatjana Volkova
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Prof. Dr. habil. phys. Ivars Lācis
Komisijas locekļi: Dr. Ilze Akota
Prof. Dr. sc.ing. Elmārs Beķeris
Mg. paed. Atis Kampars
Mg. paed. Gunta Brūmane
Mg.oec. Mikus Dubickis

Komisijas uzdevumi, sastāvs un darba organizācija noteikta 2015. gada 26. oktobrī Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē apstiprinātajos Studiju programmu licencēšanas komisijas un Studiju akreditācijas komisijas nolikumos, kuri pieejami šeit:

Studiju akreditācijas komisijas reglaments

Studiju programmu licencēšanas komisijas reglaments