Latvijas Studentu apvienība (LSA)

LSA pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. Latvijas Studentu apvienība ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji. LSA loma ir nostiprināta Augstskolu likumā. Organizācija ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs.

LSA:

 • sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;
 • izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs;
 • savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus jautājumus.

LSA mājaslapa: http://www.lsa.lv/


Augstākās izglītības padome (AIP)

AIP ir juridiskā persona, kuras darbību reglamentē tās nolikums. Saskaņā ar Augstskolu likumu AIP locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi, savukārt studējošo pārstāvja pilnvaru laiks ir divi gadi.

AIP pamatuzdevumi, kompetence un funkcijas ir noteikti Augstskolu likumā, un tie ir:

– izstrādāt augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo koncepciju, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu attīstību, un veicināt visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;

– izstrādāt ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes attīstībai augstākās izglītības sistēmā;

– izstrādāt priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, personāla kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanu;

– prognozēt valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī kopumā un izstrādāt priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā nozarē;

– izstrādāt priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;

– izstrādāt priekšlikumus par profesoru skaitu augstskolās un rekomendācijas citos augstākās izglītības jautājumos;

– izstrādāt priekšlikumus par augstākās izglītības pilnveidošanu un studiju apmaksu;

– sniegt izglītības un zinātnes ministram un Ministru kabinetam atzinumu par sagatavoto valsts budžeta projektu augstskolu finansēšanai;

– pieņemt lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā un iesniegt to Izglītības un zinātnes ministrijai apstiprināšanai;

– uzturēt sakarus ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības jautājumus.

AIP mājaslapa: http://www.aip.lv/


Rektoru padome (RP)

RP ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinē augstskolu sadarbību un organizē nepieciešamos kopējos pasākumus. RP veic Augstskolu likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

RP ir šādi uzdevumi:

 • izstrādāt priekšlikumus izglītības un zinātnes ministram par augstākās izglītības attīstību;
 • apspriest jautājumus par kopīgu studiju programmu izveidošanu, akadēmiskā personāla un materiālās bāzes izmantošanu;
 • sagatavot priekšlikumus un atzinumus par likumprojektiem un citiem normatīvajiem aktiem augstākās izglītības jomā;
 • ieteikt ekspertus augstskolu un konkrētu studiju virzienu akreditācijai;
 • uz ekspertīzes rezultātu pamata izstrādāt priekšlikumus par augstskolu akreditāciju;
 • sagatavot priekšlikumus par valsts budžeta līdzekļu sadali augstskolām;
 • pārstāvēt Latvijas augstskolas ārvalstīs;
 • savas kompetences ietvaros risināt citus ar augstskolu darbību saistītus jautājumus.

Latvijas Koledžu asociācija (LKA)

LKA dibināta 2002. gadā un apvieno gan valsts, gan privāto personu dibinātās Latvijas koledžas, kā arī vairākas augstskolas, kurās tiek īstenotas arī koledžu līmeņa studiju programmas. Šobrīd asociācijā ir 26 biedri.

LKA darbības mērķis ir veicināt koledžu un augstskolu, kas īsteno  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, attīstību un pilnveidošanos, to darbības efektivitātes paaugstināšanu.

LKA savas darbības laikā izveidojusi aktīvu starptautisku sadarbību ar līdzīgām institūcijām Eiropā un ASV, cenšoties popularizēt savu veikumu un pārņemot kolēģu labākās tradīcijas un pieredzi.

LKA mājaslapa: http://www.kolasoc.lv/lv/


Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

LDDK ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. Tā ir dibināta 1993. gadā un tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

LDDK apvieno un pārstāv 112 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, 64 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas, vairāk nekā 5000 uzņēmumu, no kuriem 3036 ir mikro un mazie uzņēmumi.

LDDK mājaslapa: http://www.lddk.lv/


Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

LIZDA ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas dibināta 1990. gadā un šobrīd ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā. LIZDA 1248 arodorganizācijas apvieno 27 500 izglītības un zinātnes nozarē strādājošos un pensionārus ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai. LIZDA sastāvā ir 54% izglītības un zinātnes nozarēs strādājošo, kas aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozaru attīstību.

LIZDA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības biedrs.

LIZDA mājaslapa: http://www.lizda.lv/


Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)

LBAS ir arodbiedrību apvienība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas arodbiedrības un arodbiedrību apvienības un darbojas saskaņā ar Arodbiedrību likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem likumiem un šiem Statūtiem.

LBAS galvenie darbības principi ir līdztiesība, solidaritāte, kopīgo interešu īstenošana, koleģiāla vadība, demokrātiska pārstāvība tās institūcijās.

LBAS mājaslapa: http://www.lbas.lv/


Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

IZM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

IZM galvenās funkcijas:

 • izstrādāt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku;
 • organizēt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas īstenošanu;
 • veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

IZM mājaslapa: https://izm.gov.lv


Latvijas Zinātnes padome (LZP)

LZP ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Saskaņā ar „Zinātniskās darbības likuma” 14. pantu LZP ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

LZP mājaslapa: https://www.lzp.gov.lv/


Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)

IKVD ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. IKVD darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

IKVD funkcijas:

 • iegūt, apkopot un analizēt izglītības politikas veidošanai un īstenošanai nepieciešamo informāciju;
 • reģistrēt izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus;
 • licencēt izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības studiju programmas);
 • nodrošināt vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstāko profesionālo izglītību) kvalitātes novērtēšanu;
 • organizēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu (izņemot augstāko izglītību);
 • kontrolēt izglītības procesu un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai;
 • nodrošināt pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanu un uzskaiti;
 • veikt sporta speciālistu un sporta izglītības iestāžu darba uzraudzību;
 • izvērtēt, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, ja sodāmība ir dzēsta vai noņemta, nekaitēs izglītojamo interesēm, un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju un atļaujas anulēšanu;
 • organizēt izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

IKVD mājaslapa: https://ikvd.gov.lv/


Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 biedri. Tā ir dibināta 1934. gadā. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.. LTRK ir  Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) biedre.

LTRK mājaslapa: www.chamber.lv