Lai pieteiktos augstskolas vai koledžas akreditācijai, augstskola vai koledža iesniedz AIKA iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši AIKA izstrādātām Augstskolu vai koledžu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām.

Iesniegumam pievieno:

 • Augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojumu
 • Studiju līguma paraugu
 • Dokumentu, kas nosaka studējošo pašpārvaldes statusu un finansēšanas kārtību
 • Papildu informāciju, kas nepieciešama augstskolas vai koledžas novērtēšanai atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un prasībām.

Iesniegumu augstskola vai koledža iesniedz elektroniskā formā un to paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā minētajiem nosacījumiem. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā. Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie dokumenti.

AIKA pārbauda iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un, ja nepieciešams, rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Minēto informāciju augstskola vai koledža iesniedz AIKA 30 dienu laikā pēc tās pieprasīšanas.

 

Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavo pati augstskola vai koledža atbilstoši iekšējām procedūrām un tā ir atbildīga par pienācīgu pašnovērtējuma veikšanu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu termiņā. AIKA pašnovērtējuma procesa laikā var sniegt konsultācijas par Augstskolu vai koledžu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām un novērtēšanas procesu.

Pašnovērtējuma ziņojuma saturam un struktūrai ir jāatbilst Augstskolu vai koledžu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām. Iesniedzamo dokumentu kopai pievieno satura rādītāju.

Akreditācijas ietvaros tiek vērtētas šādas prasības:

 • akadēmiskā personāla, viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesasistentu kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likumā noteiktajām prasībām;
 • augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla attīstības politikas un motivēšanas sistēmas atbilstība augstskolas vai koledžas noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • studiju bāzes, informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), materiāltehniskās un finansiālās bāzes atbilstība studiju programmas īstenošanas nosacījumiem;
 • augstskolas vai koledžas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošana atbilstoši Augstskolu likuma 5. panta 2.1 daļai, garantējot augstskolas vai koledžas nepārtrauktu darbības pilnveidi, attīstību un efektivitāti;
 • studējošo pašpārvaldes autonomijas, finansēšanas un tiesību ievērošana;
 • augstskolu vai koledžu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā uzkrāto datu liecība par augstskolas vai koledžas darbības pilnveidi un attīstību;
 • augstskolas vai koledžas darbības atbilstība augstāko izglītību reglamentējošajos normatīvajos aktos minētajām prasībām;
 • augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā pirms lēmuma pieņemšanas kompetento iestāžu konstatēto normatīvo aktu pārkāpumi novēršana šo iestāžu noteiktajā termiņā.

Lai varētu novērtēt prasības, ir izstrādāti Kritēriji augstskolas vai koledžas prasību novērtēšanai.