Ekspertu atlase un apstiprināšana

Studiju programmu novērtē trīs studiju programmai atbilstošās nozares eksperti.

Ekspertus atlasa un apstiprina Aģentūra.

Aģentūra studiju programmas novērtēšanai apstiprina Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvjus un vienu ekspertu no nozares, kurā pieteikta studiju programmas licencēšana. Studiju programmas novērtēšanā var piedalīties Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvji novērotāja statusā. Novērotāji var sniegt par to viedokli, ja tam piekrīt eksperti.

Studiju programmas novērtēšanas darbu koordinē Aģentūras darbinieks (koordinators).

Triju darbdienu laikā pēc ekspertu apstiprināšanas Aģentūra informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par apstiprinātajiem ekspertiem. Augstskola/koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu apstiprinātajiem ekspertiem, iesniedzot motivētu rakstisku iesniegumu Aģentūrā, kurā izskaidro noraidījuma iemeslus katram noraidītajam ekspertam. Aģentūra izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja Aģentūra atzīst iesniegumu par pamatotu, Aģentūra izvirza citus ekspertu kandidātus noraidīto aizvietošanai.

Ekspertu pienākumi:

 • iepazīties ar dokumentiem, kas reglamentē studiju programmu licencēšanu;
 • piedalīties Aģentūras organizētajās mācībās, kur pārrunā novērtēšanas procedūru un ekspertu uzdevumus;
 • iepazīties ar augstskolas/koledžas iesniegtajiem dokumentiem, vizītes laikā vadīt tikšanās ar mērķa grupām;
 • sagatavot kopīgo atzinumu;
 • iesniegt Aģentūrā kopīgo atzinumu;
 • veikt citus uzdevumus, kas saistīti ar novērtēšanas procedūru.

 

Ekspertu vizītes sagatavošana un norise

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju programmu, lai ekspertiem būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu studiju programmas novērtējumu atbilstoši MK noteikumu Nr.408. (14.07.2015.) 24.punktā minētajiem kritērijiem.

Vizītes sagatavošana

 1. Aģentūra kopā ar ekspertiem sagatavo vizītes plāna uzmetumu; Aģentūra nosūta to augstskolai vai koledžai saskaņošanai, lai papildinātu ar tikšanās dalībniekiem un papildu aktivitātēm, ja nepieciešamas.
 2. Aģentūra augstskolas vai koledžas sagatavoto vizītes plānu nosūta ekspertiem galīgajai saskaņošanai.

Vizītes norise

 • Vizītes laikā ekspertiem ir jātiekas ar augstskolas vai koledžas un/vai atbilstošās struktūrvienības administrāciju un mācībspēkiem, darba devēju vai profesionālo organizāciju pārstāvjiem. Vizītes laikā augstskola vai koledža nodrošina pieeju studiju virziena informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, materiāli tehniskai bāzei, noslēguma darbiem (ja tādi ir), pārbaudījumu materiāliem un citiem dokumentiem pēc Aģentūras vai ekspertu pieprasījuma.
 • Pēc katras intervijas eksperti var savstarpēji pārrunāt dzirdēto.
 • Visas kafijas pauzes un pusdienas notiek atsevišķi no augstskolas vai koledžas pārstāvjiem, ja vien eksperti nav piedāvājuši citādi, un pauzes un pusdienas var tik izmantotas ekspertu darba sarunām.
 • Vizītes darba valoda ir latviešu valoda, izņemot gadījumus, ja ar augstskolu vai koledžu ir panākta cita vienošanās.

Vizītes noslēgumā eksperti savstarpēji pārrunā vizītes rezultātus, noformulē kopīgos viedokļus par kritēriju izpildi un mutiski prezentē pirmos secinājumus augstskolas vai koledžas pārstāvjiem.

Ekspertu kopīgā atzinuma sagatavošana

Gatavojot kopīgo atzinumu, eksperti:

 • savstarpēji vienojas par vērtējamo kritēriju novērtējumu, vienlaikus ņemot vērā Eiropas Standartus un vadlīnijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai (ESG) I daļas “Standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai”;
 • vienojas par formulējumu, kurš ir pieņemams visiem ekspertiem. Ja ekspertiem neizdodas vienoties par kopīgu viedokli par kādu kritēriju, atšķirīgos viedokļus norāda attiecīgajā kopīgā atzinuma sadaļā. Ekspertu kopīgais atzinums ir jāsagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr.408 (14.07.2015.) 1.pielikumam. Aģentūra pārbauda ekspertu atzinumu un var lūgt ekspertus to precizēt.