Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) turpina visaptverošu visu studiju virzienu un to studiju programmu novērtēšanu un studiju virzienu akreditāciju. Studiju virzienu novērtēšana un akreditācija notiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts Augstskolu likumā.

AIKA organizē augstskolu studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju, ievērojot Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) un Latvijas normatīvos aktus.

Septītā tematiskā analīze sniedz izvērstu kopsavilkumu par rezultātiem, kas iegūti studiju virziena “Reliģija un teoloģija” novērtēšanas un akreditācijas procedūras ietvaros. Studiju virzienu “Reliģija un teoloģija” īsteno četras Latvijas augstākās izglītības iestādēs, no tām viena ir universitāte – Latvijas Universitāte – un trīs privātās augstskolas – Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Lutera Akadēmija. Studiju programmas tiek īstenotas tikai Rīgā.

Ar tematisko analīzi par studiju virzienu “Reliģija un teoloģija” var iepazīties šeit.