AIC dalība starptautiskās organizācijās

EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION

Eiropas Asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā

Par ENQA

ENQA ir asociācija, kas pārstāv savus biedrus gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī.  ENQA biedri ir augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas organizācijas, kas darbojas Eiropas augstākās izglītības telpā.

ENQA uzdevumi:

 • pārstāvēt tās biedrus Eiropas un starptautiskā līmenī, īpaši politikas lēmumu pieņemšanas procesā un sadarbības veicināšanā ar ieinteresētajām organizācijām;
 • kalpot par ideju platformu kvalitātes nodrošināšanas procesu un sistēmas tālākai attīstībai Eiropas augstākās izglītības telpas ietvaros un aiz tās;
 • kalpot par komunikācijas platformu informācijas izplatīšanā un pieredzes apmaiņā par kvalitātes nodrošināšanu starp biedriem un citām ieinteresētajām pusēm.

AIC dalība:

Pilntiesīgs biedrs kopš 06.2018.

ENQA mājaslapa: https://enqa.eu/


EUROPEAN QUALITY ASSURANCE REGISTER FOR HIGHER EDUCATION

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistrs augstākajā izglītībā

Par EQAR

EQAR ir kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrs, kas satur informāciju par tām aģentūrām, kuras darbojas saskaņā ar Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā.

EQAR uztur informāciju par:

 • uzticamām kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām Eiropas augstākās izglītības telpā;
 • datubāzi ar augstākās izglītības iestādēm un programmām, kurām veikta ārējā kvalitātes vērtēšana, nodrošinātu piekļuvi atbilstošajiem ziņojumiem (DEQAR);
 • ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmām un aktivitātēm Eiropā, prezentāciju materiālus, projektu informāciju.

 

AIC dalība:

Reģistrā kopš 12.2018.

EQAR mājaslapa: https://www.eqar.eu/


CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN NETWORK OF QUALITY ASSURANCE AGENCIES IN HIGHER EDUCATION

Centrāleiropas un Austrumeiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tīkls

Par CEENQA

CEENQA ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir veicināt sadarbību starp biedru organizācijām kvalitātes nodrošināšanas aktivitāšu attīstībai un harmonizācijai augstākās izglītības jomā Centrāleiropā un Austrumeiropā, tādējādi sniedzot ieguldījumu Eiropas augstākās izglītības telpas attīstībā.

CEENQA uzdevumi:

 • veicināt biedru sadarbību kvalitātes nodrošināšanai Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā ar mērķi iekļauties Eiropas augstākās izglītības dimensijā un darboties proaktīvi Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanā;
 • būt par komunikācijas platformu jautājumos, kas skar kvalitātes nodrošināšanu augstākajā izglītībā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, un nodrošināt informācijas apmaiņu starp biedru aģentūrām par mērķiem, procedūrām, aktivitāšu rezultātiem;
 • nodrošināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp biedru aģentūrām visās to aktivitāšu jomās.

 

AIC dalība:

Pilntiesīgs biedrs kopš 05.2016.

Pārstāvniecība organizācijas valdē kopš 05.2018.

CEENQA mājaslapa: https://www.ceenqa.org/


INTERNATIONAL NETWORK FOR QUALITY ASSURANCE AGENCIES IN HIGHER EDUCATION

Starptautiskais augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tīkls

Par INQAAHE

INQAAHE ir vispasaules asociācija augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas teorijā un praksē aktīvām organizācijām. No šobrīd esošajiem 300 biedriem vairums ir kvalitātes nodrošināšanas aģentūras (kā pilntiesīgi biedri), tomēr kā asociētie biedri tiek uzņemtas arī citas organizācijas, kas ir aktīvas un ieinteresētas augstākajā izglītībā un kvalitātes nodrošināšanā.

INQAAHE mērķi:

 • veidot, apkopot un izplatīt informāciju par augstākās izglītības kvalitātes teoriju, praksi, novērtēšanu, uzlabošanu un uzturēšanu;
 • veikt pētījumus ar augstākās izglītības kvalitāti saistītās jomās;
 • paust biedru organizāciju kolektīvu viedokli par augstākās izglītības kvalitātes jautājumiem sarunās ar starptautiskām organizācijām;
 • izplatīt teorētisko informāciju un praktisko pieredzi par augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanu;
 • nodrošināt ekspertīzi un padomdevēja funkciju esošajām un jaunām kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām;
 • veicināt savstarpējo sadarbību kvalitātes nodrošināšanas aģentūru starpā un atbalstīt to tīklus;
 • palīdzēt biedru organizācijām noteikt kvalitātes standartus ārvalstīs esošām augstākās izglītības institūcijām un veicināt labāku starptautisko kvalifikāciju atzīšanu;
 • palīdzēt izveidot kredītpunktu pārneses shēmas, lai veicinātu studentu mobilitāti kā starp iekšzemes, tā arī starp ārvalstu augstākās izglītības institūcijām;
 • veicināt biedru organizāciju spēju būt vērīgiem attiecībā uz neatbilstošas kvalitātes nodrošināšanas praksi un organizācijām;
 • pēc pieprasījuma organizēt biedru organizāciju darbības novērtējumus.

AIC dalība:

Biedrs kopš 2015. gada

INQAAHE mājaslapa: http://www.inqaahe.org/


EUROPEAN CONSORTIUM FOR ACCREDITATION IN HIGHER EDUCATION

Eiropas akreditācijas konsorcijs

Par ECA

ECA ir Eiropā atzītu akreditācijas un kvalitātes nodrošināšanas aģentūru asociācija. ECA vīzija ir būt par starptautiski atzītu inovāciju virzītāju augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Ar savu ekspertīzi, pakalpojumiem un tīklošanas iespējām ECA sniedz ieguldījumu Eiropas augstākās izglītības telpas ieviešanā, veicina augstākās izglītības internacionalizāciju un jaunāko sasniegumu iekļaušanu biedru organizāciju darbībā.

ECA mērķi:

 • sasniegt savstarpēju akreditācijas un kvalitātes nodrošināšanas lēmumu atzīšanu, veicināt priekšnoteikumus atzīšanai, it īpaši kopīgām programmām;
 • nodrošināt platformu savstarpējai apmācībai un pieredzes apmaiņai par akreditācijas un cita veida novērtēšanu pieredzi;
 • nodrošināt publisku un caurredzamu informāciju par augstākās izglītības kvalitāti;
 • veicināt augstākās izglītības institūciju un studentu internacionalizāciju.

AIC dalība:

Biedrs kopš 06.2017.

ECA mājaslapa: http://ecahe.eu/


CHEA INTERNATIONAL QUALITY GROUP (CIQG)

ASV Augstākās izglītības akreditācijas padomes Starptautiskā Kvalitātes grupa

 

Par CIQG

CIQG ir starptautisks forums koledžām, universitātēm, akreditācijas, kvalitātes nodrošināšanas un citām organizācijām visā pasaulē, kur pārrunāt jautājumus un izaicinājumus, kas saistīti ar kvalitāti un tās nodrošināšanu. Tas radīts, lai apvienojot cilvēkus, idejas un resursus no visas pasaules, risinātu jautājumus, sākot no kvalitātes definēšanas un klasificēšanas līdz diskusijām par iegūstamo kvalifikāciju un akreditāciju.

CIQG nodrošina šādus pakalpojumus:

 • palīdzēt augstākās izglītības institūcijām un organizācijām audzēt akadēmiskās kvalitātes kapacitāti;
 • veicināt izpratni par starptautisko kvalitātes nodrošināšanu;
 • nodrošināt jomas izpēti un politikas virzienu attīstību.

AIC dalība:

Biedrs kopš 2018. gada

CIQG mājaslapa: https://www.chea.org/