Aģentūru vada aģentūras vadītājs. Viņa prombūtnes laikā aģentūras vadītāja vietniece pārņem viņa pienākumus un organizē aģentūras darbu. Aģentūras personāls ir tieši pakļauts aģentūras vadītāja vietniecei.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras organizatoriskā struktūra