Citi

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) izsludina atkārtotu pieteikšanos Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem.

Apelācijas komisija izskata iesniegumus par Studiju kvalitātes komisijas lēmumu apstrīdēšanu un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Apelācijas komisiju saskaņā ar 2018. gada 11. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” veido:

1) divi augstākās izglītības eksperti un

2) divi eksperti ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst augstākās izglītības
ekspertiem
Nosacījumi, kuriem jāatbilst tiesību zinātņu ekspertiem
ir vismaz trīs gadu pieredze vismaz divās no zemāk norādītajām prasībām: pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs;pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā. Ir vismaz piecu gadu profesionālā pieredze administratīvajā procesā, tai skaitā administratīvo aktu sagatavošanā.    
kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība.
kandidātam, saskaņā ar Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem, ir angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē – www.europass.lv). kandidātam, saskaņā ar Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem, ir angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē – www.europass.lv).
kandidāts apliecina, ka, pildot pienākumus Apelācijas komisijā, neieņems šādus amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, prorektors, dekāns, Senāta loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes loceklis. kandidāts apliecina, ka, pildot pienākumus Apelācijas komisijā, neieņems šādus amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, prorektors, dekāns, Senāta loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes loceklis.
kandidāts ir apliecina, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi. kandidāts apliecina, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi.

Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome. Apelācijas komisijas locekļiem ir valsts amatpersonas statuss. Apelācijas komisijas locekļiem par veikto darbu tiek piemērota atlīdzība.

Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2021. gada 20. decembrim.

Lai pieteiktos komisijas sastāvam, lūdzam elektroniski AIC iesniegt:

Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumu pielietojums komisijas ekspertu atlasē noteikts Apelācijas komisijas ekspertu atlases vadlīnijās 4. pielikumā.

Apelācijas komisijas ekspertu atlasi veic AIC, savukārt Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome apstiprina Apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku atbilstoši MK noteikumu Nr. 795 10.punktam.

AIC paziņo par atlases rezultātiem mājaslapā aika.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pasti: aika@aic.lv.