Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra, izskatot augstskolu/koledžu iesniegumus novērtēšanas procedūrām, atsevišķu procedūras posmu velta nepieciešamās papildinformācijas identificēšanai un pieprasīšanai. Lai atvieglotu un saīsinātu papildinformācijas pieprasīšanas un sagatavošanas procesu, AIKA ir apkopojusi biežāk novērotās nepilnības augstskolu/koledžu sagatavotajos dokumentos.

Novērtēsim, ja dokumentu sagatavošanas procesā pievērsīsiet īpašu uzmanību šiem aspektiem:

 • Pārliecinies, ka ir pievienotas prasības  angļu valodas zināšanu līmenim vai informācija par piemēroto pārbaudi, ja studiju programma pieteikta īstenošanai angļu valodā
 • Atceries, ka uzņemšanas prasības, iestājoties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā vai bakalaura studiju programmā, ir vidējā izglītība. Ja ir noteiktas papildus prasības, pievieno Augstākās izglītības padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 46. panta ceturtajai daļai
 • Pārliecinies, vai uzņemšanas prasībās augstāka līmeņa studiju programmās (LKI 7, LKI 8) ir norādītas konkrētas jomas, kādās jābūt iegūtām priekšzināšanām
 • Studiju programmai ir formulēti 6-9 sasniedzamie rezultāti [1]
 • Pārliecinies, ka pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu saturā ir iekļauti studiju kursi atbilstoši Vides aizsardzības likumā un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteiktajām prasībām vismaz 2KP apjomā
 • Atceries, ka augstāka līmeņa (LKI 7, LKI 8) studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā un studiju plānos jānorāda, kā tiks nodrošināta Vides aizsardzības likumā un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteikto prasību izpilde, ja šādi kursi nav apgūti zemāka līmeņa studijās
 • Ja studiju programma pieteikta īstenošanai angļu valodā, studiju plānā jāparedz latviešu valodas apguve atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajam
 • Pārliecinies, ka studiju programmas plānā ir skaidri atdalīta obligātā, ierobežotās izvēles un izvēles daļa, norādīti katrā daļā iekļautie studiju kursi un to apjoms KP
 • Veic studiju programmas salīdzinājumu ar valsts standartu atbilstoši Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīniju 6. pielikumam [2], tādējādi nodrošinot, ka ir norādītas visas standarta prasības, kā arī standarts, ar kuru veikts salīdzinājums
 • Pārbaudi, vai profesionālo studiju programmu saturā ir iekļauts uzņēmējdarbības modulis
 • Nodrošini, ka studiju kursu un moduļu apraksti ir pielāgoti visiem studiju programmas īstenošanas veidiem un formām
 • Ievēro, ka studiju kursu un moduļu aprakstiem jāatbilst Augstskolu likumā 56.1panta un 56.2  panta prasībām [3]. Pārliecinies, ka tajos ir norādītas studiju kursa apguvei nepieciešamās priekšzināšanas (vai studiju kursa vai vispārīgu zināšanu formā) vai norādīts, ka priekšzināšanas nav nepieciešamas
 • Norādi profesijas standartu/profesionālās kvalifikācijas prasības, ar kuru veikts studiju programmas salīdzinājums (nosaukums, numurs, apstiprināšanas gads un saite uz profesijas standartu/profesionālās kvalifikācijas prasībām)
 • Ievēro, ka doktora studiju programmas raksturojumā/pašnovērtējuma ziņojumā jāiekļauj informācija par promocijas padomi, kurā paredzēta promocijas darbu aizstāvēšana un norādi promocijas padomē iekļautie eksperti. Ja paredzēta sadarbība ar citas augstskolas promocijas padomi, jāpievieno dokumentācija, kas apliecina šo sadarbību
 • Pārliecinies, ka kopīgās studiju programmas parametri visās studiju programmu īstenojošajās partnerinstitūcijās ir saskaņoti
 • Pārbaudi, vai diploms un diploma pielikums atbilst jaunākajai Ministru kabineta 16.04.2013. noteikumu Nr. 202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” redakcijai [4]
 • Atceries, ja studiju programma tiek īstenota svešvalodā, diploms visiem studējošajiem tiek izdots latviešu valodā vai latviešu valodā ar dublējošu tekstu tajā valodā, par kuru ir vienojušies Latvijas augstākās izglītības iestāde un partnerinstitūcijas
 • Pārbaudi, vai raksturojuma/pašnovērtējuma ziņojumā ietvertās tiešsaistes vietņu adreses darbojas kā saites (hyperlink)
 • Nodrošini, ka tiešsaistes vietnēm, kuru valoda atšķiras no raksturojuma/pašnovērtējuma ziņojuma valodas, tas norādīts iekavās pie vietnes adreses, piemēram, available only in Latvian vai informācija pieejama angļu valodā
 • Nodrošini, ka  pielikuma nosaukums norādīts tajā valodā, kādā sagatavots pielikuma saturs, pielikuma nosaukumā izmantota unikāla numerācija un raksturojumā/pašnovērtējuma ziņojumā pievienota atsauce uz to

Papildus, aicinām pārliecināties, ka sagatavotais raksturojums/ pašnovērtējuma ziņojums satur informāciju, kas aktuāla uz iesniegšanas brīdi. Ja dokumentu izstrādes procesā daļa informācijas ir novecojusi, lūdzam raksturojumu/pašnovērtējuma ziņojumu aktualizēt vai arī pievienot pielikumu, kurā apkopotas kopš raksturojuma/pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanas notikušās izmaiņas.

[1] Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras mājaslapā pieejama praktiskā rokasgrāmata “Studiju rezultātu formulēšana un izmantošana”: https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2020/05/Studiju-rezult%C4%81tu-formul%C4%93%C5%A1ana-un-izmanto%C5%A1ana_praktisk%C4%81-rokasgr%C4%81mata.pdf

[2] Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2021/08/SVN-Vadlinijas_precizetas_20.08.2021.pdf

[3] Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Ieteikumi studiju kursu aprakstu atbilstības Augstskolu likuma 56.1panta otrās daļas prasībām nodrošināšanai https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2020/01/Ieteikumi_studiju_kursu_aprakstu_veidosanai.pdf

[4] Ministru kabineta noteikumi Nr.202, 2013.gada 16.aprīlī, Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus https://likumi.lv/ta/id/256157-kartiba-kada-izsniedz-valsts-atzitus-augstako-izglitibu-apliecinosus-dokumentus