Citi

Informējam, ka 2021. gada 20. augustā ir apstiprināti grozījumi studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijās (turpmāk – Vadlīnijas). Grozījumi stājas spēkā 2021. gada 20. septembrī un ir attiecināmi uz visiem iesniegumiem studiju virzienu novērtēšanai, kas tiks iesniegti sākot ar š.g. 20. septembri.

Pārejas periodā (20.08.2021. – 19.09.2021.) e-platformā būs pieejama gan līdzšinējā pašnovērtējuma ziņojuma ievades forma, gan arī precizētā forma. Augstskolām/koledžām, kurām iesniegums jāiesniedz sākot ar 2021. gada 20. septembri, e-platformā jāizvēlas pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšanas forma ar atzīmi “Šī vadlīniju versija ir attiecināma uz visiem iesniegumiem, kas tiek iesniegti, sākot ar 2021. gada 20. septembri”. Gadījumā, ja augstskolas/koledžas pārstāvji jau ir uzsākuši informācijas ievadi atbilstoši šobrīd spēkā esošajām vadlīnijām, lūdzam sazināties ar Asnati Kažoku, Attīstības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāju, rakstot uz e-pastu asnate.kazoka@aic.lv.

Vēršam uzmanību, ka grozījumi Vadlīnijās tika veikti, ievērojot augstskolu/ koledžu, novērtēšanas ekspertu un AIKA darbinieku sniegto atgriezenisko saiti pēc 2020. gadā veikto studiju virzienu novērtēšanas. Vadlīnijās nav definēti jauni kritēriji, bet ir precizēti esošie (apvienojot, pārvietojot, dzēšot vai redakcionāli precizējot) ar mērķi mazināt informācijas pārklāšanos.  Lai nodrošinātu analītiskāku un koncentrētāku pašnovērtējuma izklāstu, noteikts, ka maksimālais vārdu skaits katra kritērija analīzei ir 800 vārdi. Ievērojot, ka iesniegums par studiju virziena novērtēšanu un saistošie dokumenti jāiesniedz tikai elektroniskā formā e-platformā, vadlīnijās iekļautas detalizētākas norādes informācijas pievienošanai e-platformā.

Kopējā vadlīniju struktūra nav mainījusies, līdzīgi kā līdz šim, tā satur četras galvenās daļas: I “Informācija par augstskolu/ koledžu”, II “Studiju virziena raksturojums”,  III “Studiju programmas “raksturojums”” un IV. “Pielikumi”. Visas daļas, izņemot daļu “Pielikumi”, satur nodaļas ar vairākiem kritērijiem, kuru ietvaros augstskolas/koledžas veic studiju virziena un tā studiju programmu pašnovērtēšanu. Lai nodrošinātu labāku pārskatāmību, ir mainīta nodaļu un tām atbilstošo kritēriju numerācija, novēršot numerācijas pārklāšanos dažādu nodaļu ietvaros.

Tāpat ir pārskatīts obligāto pielikumu saraksts un daļa pielikumu pārcelti uz studiju virziena daļu, kas  nozīmē, ka jāsniedz viens pielikums, kas būs attiecināms uz visām studiju virziena programmām. Daži AIKA piedāvātie paraugi ir precizēti,  lai atvieglotu augstskolām/koledžām informācijas sagatavošanas procesu. Jautājumu par vadlīniju saturu gadījumā lūdzam sazināties ar Ilvu Grigorjevu, Kvalitātes novērtēšanas nodaļas vadītāju, rakstot uz e-pastu ilva.grigorjeva@aic.lv.

Detalizēts pārskats par veiktajām izmaiņām ir pieejams šeit.

Aģentūra izsaka pateicību augstskolām/ koledžām un ekspertiem, kuri snieguši savu atgriezenisko saiti un ieteikumus pēc studiju virziena novērtēšanas procedūras.

Katrs sniegtais komentārs ir nozīmīgs, jo tikai kopīgi iespējams uzlabot novērtēšanas procesus, lai stiprinātu un uzlabotu studiju programmu kvalitāti.