Citi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 2.1. apakšpunktu Akadēmiskās informācijas centra Akreditācijas departaments jeb Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra izstrādājusi jauno Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodiku (turpmāk – Metodika), kura apstiprināta 2019. gada 15. jūlijā.

Metodika nosaka kārtību studiju programmu novērtēšanas un izmaiņu studiju programmas licencē novērtēšanas organizēšanai. Metodika izstrādāta, ievērojot Latvijas normatīvajos aktos un standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) noteikto. Metodikas pielikumos izskaidroti studiju programmu licencēšanas procesa dalībnieku tiesības un pienākumi, kā arī sniegts kritēriju un prasību vērtējumu skaidrojums.

Ar Metodiku detalizētāk varat iepazīties šeit:

https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2019/07/Studiju-programmu-licencesanas-organizesanas-metodika.pdf