Citi

2021. gada 21. oktobrī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja Jolanta Silka ar balsu vairākumu tika atkārtoti ievēlēta Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai (ENQA) valdē uz pirmo pilnu trīs gadu termiņu, paturot iespēju pēc trīs gadiem tikt ievēlētai atkārtoti uz otru pilno termiņu.

Savā uzrunā ENQA ģenerālasamblejas dalībniekiem J.Silka uzsvēra ENQA būtisko lomu pārmaiņu vadībā nenoteiktības apstākļos un nepieciešamību īpaši atbalstīt ENQA afiliētos biedrus to iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pilnveidē un salāgošanā ar Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG).

AIKA vadītājas ievēlēšana apliecina ENQA biedrorganizāciju atzinību AIKA paveiktajam un ir nozīmīgs solis lielākai Latvijas atpazīstamībai Eiropas augstākās izglītības telpā.

ENQA ģenerālasamblejā tika apstiprināts ENQA darbības pārskats par 2020. – 2021. gadu, kā arī darba plāns un budžets 2022. gadam. ENQA sekretariāta darbinieki ziņoja par ENQA koordinēto darba grupu progresu, kā arī izmaiņām ENQA aģentūru novērtēšanas metodikā.