Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra informē, ka 2021. gada 10. februārī ir apstiprināts nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis, ietverot jaunu pozīciju “Cena studiju programmas novērtēšanai iekļaušanai akreditētā studiju virzienā” un precizējot informāciju pozīcijā “Cena studiju virziena novērtēšanai”.

Cenrāža tabulā iekļauts 3.punkts, kurā noteikta cena studiju programmas, kas licencēta pēc studiju virziena akreditācijas, novērtēšanai iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā. Cena studiju programmas novērtēšanai iekļaušanai akreditētā studiju virzienā noteikta EUR 2791,00 apmērā, papildus sedzot ekspertu transporta un viesnīcas izdevumus.

Vienlaikus Cenas aprēķina skaidrojums papildināts ar cenas aprēķinu studiju programmas, kas licencēta pēc studiju virziena akreditācijas, novērtēšanai iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā.

Savukārt cena studiju virziena novērtēšanai ir precizēta saskaņā ar spēkā esošo cenas aprēķina formulu, kas iekļauta Cenas aprēķina skaidrojuma 1. punktā, ja studiju virzienā ir sešas un vairāk programmas. Tādos gadījumos Aģentūra piesaista vairāk nekā piecus ekspertus saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” 14. punktā noteikto. Ja studiju virzienā ir 6 – 11 studiju programmas, studiju virziena novērtēšanā piesaista sešus ekspertus, ja 12 – 17 studiju programmas – septiņus ekspertus, ja 18 – 23 studiju programmas – astoņus ekspertus, savukārt ja programmu skaits ir 24 un vairāk, piesaista deviņus ekspertus. Līdz šim katrā novērtēšanas gadījumā bija jāveic aprēķins atbilstoši cenas aprēķina formulai, bet tagad cena jau ir aprēķināta un norādīta cenrādī.

2020. gadā, slēdzot līgumus par studiju virzienu novērtēšanu, jau tika izmantota šāda ekspertu piesaistes kārtība un augstāk minētais cenas aprēķins, tādējādi cena par studiju virzienu novērtēšanu nav mainīta.