Citi

Šobrīd Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) veic visaptverošu visu studiju virzienu un to studiju programmu novērtēšanu un studiju virzienu akreditāciju. Studiju virzienu novērtēšana un akreditācija notiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts Augstskolu likumā.

Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas rezultātā tiek piešķirts akreditācijas termiņš un vērtējums katrai studiju programmai, kas vienlaikus nodrošina studējošajiem iespēju saņemt valsts atzīstus diplomus un nodrošina iespēju augstskolām/ koledžām pilnveidot studiju programmas, ievērojot neatkarīgu starptautisku ekspertīzi un Studiju kvalitātes komisijas rekomendācijas.

AIKA tic, ka iegūtie rezultāti ir nozīmīgi ne tikai augstskolām/ koledžām, bet arī plašākai sabiedrībai, tāpēc, sava darba ietvaros, izstrādā tematiskās analīzes par novērtētajiem un akreditētajiem studiju virzieniem, tajās aptverot salīdzinājumus starp dažādu iestāžu ietvaros īstenotajiem studiju virzieniem un tajos iekļautajām studiju programmām. Analīzē apkopotas arī augstskolu/ koledžu un novērtēšanas ekspertus sniegtās atziņas, norādītās stiprās/ vājās puses, iespējas un draudi, kā arī rekomendācijas turpmākai pilnveidei.

Pirmā tematiskā analīze sniedz izvērstu kopsavilkumu par rezultātiem, kas iegūti studiju virziena “Psiholoģija” novērtēšanas un akreditācijas procedūras ietvaros. Šo studiju virzienu un tam atbilstošās studiju programmas īsteno četrās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, no tām trijās valsts dibinātās universitātēs – Latvijas Universitātē (LU), Daugavpils Universitātē (DU) un Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un vienā juridisko personu dibinātā augstskolā – Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA). Latvijas Universitātes studiju virziens tika akreditēts 2019. gadā pēc atšķirīgas novērtēšanas metodikas, tomēr, lai pilnīgāk atspoguļotu informāciju par studiju virzienu “Psiholoģija”, studiju programmu kopskaita analīzē ir iekļautas arī LU studiju programmas. Studiju virziena “Psiholoģija” novērtēšana un akreditācija RSU, DU un BSA notika 2020.-2022. gadā pēc jaunas, vienotas metodikas. Šobrīd studiju virziens “Psiholoģija” visās augstskolās ir akreditēts.

Šādas tematiskās analīzes tiks izstrādātas un būs pieejamas par katru novērtēto un akreditēto studiju virzienu grupu.

Ar pirmo tematisko analīzi par studiju virzienu “Psiholoģija” var iepazīties šeit.