Informējam, ka 2022. gada 4. oktobrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Licencēšana
1.1. Rīgas Stradiņa universitāte un Daugavpils Universitāte, kopīgās profesionālās maģistra studiju programmas “Ekonomiskā drošība” (47861) licencēšana.
1.2. Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un Ventspils Augstskola, kopīgās doktora studiju programmas “Valodu un literatūras studijas” (51226) licencēšana.

2. Studiju programmu iekļaušana akreditētā virzienā
2.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (42141) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”.
2.2. Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, kopīgās studiju programmas “Biotehnoloģija un bioinženierija” (43421) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Dzīvās dabas zinātnes”.

3. Studiju virzienu akreditācija
3.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe” (1 studiju programma)
3.2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Ražošana un pārstrāde” (2 studiju programmas)

4. Par nosacījuma izpildi
4.1. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziena akreditācija “Vides aizsardzība”, par izmaiņām studiju virziena “Vides aizsardzība” studiju programmu uzņemšanas nosacījumos.

5. Citi jautājumi