Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2024. gada 7. februārī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Lutera Akadēmijas studiju virziena “Reliģija un teoloģija” akreditācija (1 studiju programma)
1.2. Daugavpils Universitātes studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” akreditācija (3 studiju programmas)
1.3. Juridiskās koledžas studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība” akreditācija (3 studiju programmas)

2. Par nosacījuma izpildi
2.1. Nosacījuma izpilde Transporta un sakaru institūta doktora studiju programmas “Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība” iekļaušanai studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība”
2.2. Liepājas Universitātes studiju virziena “Mākslas” akreditācijas nosacījumu izpilde
2.3. Biznesa augstskolas “Turība” iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienam “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” atbilstošajai īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Datorsistēmas” (41484) un profesionālajai bakalaura (pirmā cikla) studiju programmai “Datorsistēmas” (42484)

3. Par studiju virziena un studiju programmas slēgšanu
3.1. Ekonomikas un kultūras augstskolas iesniegums ar lūgumu slēgt studiju virzienu “Tulkošana” un tam atbilstošo pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Tulkošana” (42222)
3.2. Liepājas Universitātes iesniegums ar lūgumu slēgt studiju virzienam “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” atbilstošo akadēmisko doktora studiju programmu “Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)” (51222)
3.3. Daugavpils Universitātes iesniegums ar lūgumu slēgt studiju virzienam “Tulkošana” atbilstošo profesionālo maģistra studiju programmu “Tulks, tulkotājs” (47222)

4. Citi jautājumi
4.1. Latvijas Universitātes lūgums mainīt grādu nosaukumus studiju virzienam “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” atbilstošajām studiju programmām (bakalaura studiju programmai “Datorzinātnes” (43483) un maģistra studiju programmai “Datorzinātnes”( 45483)
4.2. Latvijas Universitātes studiju virziena “Ekonomika” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” novērtēšanas ekspertu grupas rekomendāciju ieviešanas pārskats.