Pasākumi

Šī gada 28.-30. maijā Latvijas delegācija piedalījās Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA) ministru konferencē Tirānā, Albānijā, kuras ietvaros EHEA valstu delegācijas atskatījās uz sasniegto un apstiprināja jaunu vienošanos nākamajam trīs gadu periodam – Tirānas deklarāciju (https://ehea2024tirane.al/2024-tirana-communique/).

Latvijas delegācijas sastāvā ministru konferencē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks cilvēkkapitāla, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos Jānis Paiders, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja Jolanta Silka, Akadēmiskās informācijas centra valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa, Izglītības un zinātnes ministres ārštata padomniece augstākās izglītības jautājumos Inga Lapiņa, Studiju kvalitātes komisijas locekle Inguna Blese un Latvijas Studentu apvienības prezidents Alens Aleksandrs Čerņa.

Tirānas ministru konferencē aktualizētas 2018. gada Parīzes ministru konferencē definētās apņemšanās, kuras joprojām ir nepilnīgi un nevienmērīgi ieviestas EHEA:

  • Trīs ciklu programmu un grādu sistēmas ieviešana, balstoties uz studiju rezultātiem un ECTS sistēmu un atbilstoši vispārējai EHEA kvalifikāciju ietvarstruktūrai;
  • Kvalifikāciju atzīšana saskaņā ar Lisabonas atzīšanas konvenciju, tiecoties uz automātisku atzīšanu EHEA;
  • Kvalitātes kultūras augstākajā izglītībā veicināšana, piemērojot mērķim atbilstošus kvalitātes nodrošināšanas procesus saskaņā ar Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG).

Vienlaikus, EHEA ministri ar Tirānas deklarāciju ir devuši Boloņas procesa ieviešanas grupai (BFUG) mandātu līdz 2027. gadam pārskatīt gan ECTS Lietotāju rokasgrāmatu, gan ESG standartus.

EHEA ministri Tirānas deklarācijā iestājas par iekļaujošu, inovatīvu, savstarpēji saistītu EHEA, kas tiks sasniegta līdz 2030. gadam.

Vienlaikus, šogad tiek atzīmēta Boloņas procesa 25. gadadiena. Boloņas process aizsākās 1999. gadā ar Boloņas deklarācijas[1] parakstīšanu, kurā tika definēti vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas pamatprincipi – salīdzināmi grādi, augstākās izglītības cikli, vienota kredītpunktu pārneses sistēma, mobilitāte, sadarbība kvalitātes nodrošināšanā un Eiropas perspektīvas popularizēšana un iedzīvināšana.

Pirms Tirānas ministru konferences ir publicēts apjomīgs pārskats par Boloņas procesa principu ieviešanu šajā 2020. – 2024. gadu laika periodā –  https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/european-higher-education-area-2024-bologna-process-implementation-report.


[1] https://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf