Komisija

Izsludināta pieteikšanās uz Studiju kvalitātes komisijas eksperta vietu

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) izsludina pieteikšanos viena Studiju kvalitātes komisijas eksperta amatam (uz prombūtnes laiku), ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.795 4. punktu Studiju kvalitātes komisijai ir pieredze šādās jomās:

  • augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;
  • augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;
  • Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības procesu norisēs;
  • zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā.

Papildus MK noteikumos Nr. 795 noteiktajām prasībām, Studiju kvalitātes komisiju veido,  paredzot, ka tās sastāvā ir pārstāvētas visas studiju procesā iesaistītās puses, tajā skaitā studenti, kuriem ir pieredze studējošo interešu pārstāvniecībā, kā arī dažādu zinātnes nozaru pārstāvji.

Ņemot vērā esošās Studiju kvalitātes komisijas sastāvu (https://www.aika.lv/aika/studiju-kvalitates-komisija/), priekšroka būs kandidātiem ar pieredzi studējošo interešu pārstāvniecībā.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2021. gada 8. septembrim.

Pretendentus lūdzam elektroniski iesniegt CV Europass formā un motivācijas vēstuli, pamatojot atbilstību kritērijiem, sūtot uz e-pastu: aika@aic.lv līdz š.g. 08. septembrim.

Iesniegtajos dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likumu, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs

Lēmumu par komisiju sastāvu, to priekšsēdētāju un vietnieku pieņem Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome (https://www.aika.lv/aika/augstakas-izglitibas-kvalitates-nodrosinasanas-padome/).

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra veic komisijas kandidātu atlasi, balstoties uz 2019. gada 26. februārī apstiprinātajām Studiju kvalitātes komisijas ekspertu un Apelācijas ekspertu atlases vadlīnijām (turpmāk – Vadlīnijas). (https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2019/07/Studiju-kvalitates-komisijas-ekspertu-un-Apelacijas-komisijas-ekspertu-atlases-vadlinijas.pdf)

Ar Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumiem iespējams iepazīties Vadlīniju 1. pielikumā. Ar Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumu pielietojumu ekspertu komisijas atlasē iespējams iepazīties Vadlīniju 3. pielikumā.

Studiju kvalitātes komisijas darbu reglamentē Nolikums: https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2019/05/SKK-nolikums_redakcija-pec-1.04.2019.-sedes.pdf