Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) izsludina atklātu pieteikšanos akadēmiskās vides un darba devēju pārstāvjiem dalībai studiju virzienu “Izglītība un pedagoģija” un “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” novērtēšanas procedūrām Latvijā. Apstiprinātie eksperti tiks iekļauti AIKA ekspertu datubāzē un var tikt uzrunāti dalībai studiju virzienu novērtēšanas procedūrās.

Studiju virzienu novērtēšanas procedūras tiek organizētas atbilstoši Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodikai. Studiju virzienu novērtēšanas procedūras augstāk minētajos virzienos plānotas 2024. gada laikā.

Novērtēšanas procedūra sastāv no sagatavošanās posma, vizītes augstskolā/koledžā (2 – 5 darba dienas) un ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanas. Studiju virzienu novērtēšanas procedūras valoda ir angļu valoda. Katras procedūras ietvaros tiek izveidota novērtēšanas ekspertu grupa vismaz 5 ekspertu sastāvā, no kuriem viens ir studējošo un viens darba devēju pārstāvis. Par darbu ekspertu grupas sastāvā eksperti saņem atlīdzību.

Ar detalizētu informāciju par grupu izveides principiem, ekspertu pienākumiem un darbības principiem iespējams iepazīties metodikā.

Akadēmiskās vides pārstāvjiem, kuri vēlas piedalīties studiju virzienu novērtēšanā, jāatbilst šādiem pamata kritērijiem:

  • Augstākā izglītība (vismaz maģistra grāds);
  • Pieredze pētniecībā, mācībspēka darbā, kā neatkarīgam augstākās izglītības ekspertam/konsultantam u.c.;
  • Pieredze studiju programmu izstrādē, īstenošanā un izvērtēšanā;
  • Pieredze darbā augstskolas/ koledžas administrācijā, koleģiālajās lēmējinstitūcijās;
  • Vēlama pieredze ārējos kvalitātes nodrošināšanas procesos (iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, augstskolas zinātnisko aktivitāšu, stratēģiskās vadības, internacionalizācijas), tajā skaitā ārvalstīs;
  • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (brīvi mutiski un rakstiski).

Pirms reģistrācijas lūdzam pārliecināties, ka jums jau nav aktīva profila, datubāzē jau iekļautajiem ekspertiem atkārtoti reģistrēties nav nepieciešams.

Ņemot vērā, ka augstāk minētie studiju virzieni tiek īstenoti vairākās augstskolās/ koledžās, apstiprinot ekspertu grupu sastāvu tiks izvērtētas iespējamās interešu konflikta situācijas, tādēļ aicinām, piesakoties datubāzē, sadaļās “Amats” un “Darba vieta”, kā arī Curriculum Vitae precīzi norādīt ieņemamos amatus un afiliācijas.

Saskaņā ar Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodiku, interešu konflikts tiek konstatēts gadījumos, ja:

  • Eksperts ir nodarbināts un viņam ir citas līgumveida attiecības ar augstākās izglītības iestādi, kuras studiju virziens tiek novērtēts, vai arī viņš ir bijis nodarbināts šajā augstākās izglītības iestādē 2 gadu laikā pirms novērtēšanas vizītes.
  • Eksperts ir augstākās izglītības iestādes, kuras studiju virziens tiek novērtēts, lēmējinstitūcijas vai padomdevējinstitūcijas sastāvā. 
  • Eksperts studē augstākās izglītības iestādē, kuras studiju virziens tiek novērtēts, vai arī ir to absolvējis 2 gadu laikā pirms novērtēšanas vizītes. 
  • Novērtējamā studiju virziena īstenošanā ir iesaistīta persona, kura ir eksperta tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa vai laulātais. 

Interesentus aicinām aizpildīt pieteikuma formu ŠEIT līdz 2024. gada 29. maijam. Visa saņemtā informācija tiks iekļauta AIKA ekspertu datubāzē.  Ekspertu sniegtie dati tiks apstrādāti, ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas (EU 2016/679) prasības. AIKA sazināsies ar ekspertiem, piedāvājot piedalīties konkrētās novērtēšanas procedūrās, tomēr iekļaušana datubāzē negarantē obligātu iesaisti kādā novērtēšanas procedūrā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar AIKA, rakstot uz aika@aic.lv.