Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra informē, ka 2021. gada 10. februārī ir apstiprināta Metodika licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā, kā arī saistītie dokumenti:

  • Vadlīnijas ziņojuma izstrādei par licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virziena akreditācijas lapā
  • Vadlīnijas ekspertu kopīgajam atzinumam licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā.

Visi augstāk minētie dokumenti ir pieejami Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras mājaslapā, sadaļas “Normatīvie akti un publikācijas” apakšsadaļā “Iekšējie normatīvie akti”.

Metodika licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā ir izstrādāta, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.793) noteikto. Tā paredz, ka novērtēšanu veic divi eksperti, tajā skaitā viens ārvalstu eksperts. Novērtēšanas procedūras ilgums ir četri mēneši no iesnieguma saņemšanas brīža.

Licencētas studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā ir piemērojama visām studiju programmām, kuras licencētas pēc attiecīgā studiju virziena akreditācijas un kurām divu gadu laikā pēc licencētas studiju programmas īstenošanas uzsākšanas ir jāsaņem vērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.793 17.punktam, izņemot gadījumus, kad licencētā programma ir iesniegta novērtēšanai kopā ar attiecīgo studiju virzienu.

Izsakām pateicību augstskolām un koledžām, kuras sniedza komentārus un priekšlikumus augstāk minēto dokumentu pilnveidei.