AIKA/AIC kļūst par pilntiesīgu ENQA biedru

Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācija (ENQA) ir pieņēmusi lēmumu par pilntiesīgu biedru atzīt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA), kas Latvijas augstākās izglītības nozarē ir vērtīgs lēmums turpmākajā nozares attīstībā un AIKA darbībā.

ENQA pieņemtais lēmums apliecina to, ka AIKA organizētajām augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanām var uzticēties gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolas, studējošie un citas ieinteresētās puses.

AIC Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra jau kopš darbības pirmsākumiem 2015. gadā mērķtiecīgi virzījusies uz darbības nodrošināšanu atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG), veicinot Latvijas augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanu un atzīšanu.

Lēmums par ENQA pilntiesīga biedra statusa piešķiršana uz turpmākajiem pieciem gadiem, nozīmē, ka AIC ir atzīts par pilnvērtīgu un uzticamu sadarbības partneri augstākās izglītības telpā.

AIKA/AIC aģentūrā notiek starptautisks ārējs izvērtējums

2017. gada 30. augustā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) iesniedza Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistram (EQAR) pieteikumu uzsākt AIKA/AIC starptautisko izvērtēšanu. Šis izvērtējums atbilst Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalitātes standartiem un vadlīnijām (ESG). Izvērtējuma rezultātā tiks sniegts atzinums Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas (ENQA) valdei, kura nolemj, vai AIC var piešķirt pilntiesīga dalībnieka statusu ENQA, kā arī izvērtējuma rezultātā AIC var iekļūt EQAR aģentūru lokā. Paredzams, ka izvērtējums noslēgsies 2018. gada beigās.

Priekšvēsture un konteksts

Latvija ir viena no pirmajām Eiropas Augstākās izglītības telpas (EAIT) valstīm, kuras ir izstrādājušas savu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un izveidojušas kvalitātes nodrošināšanas aģentūru. Pirmā Latvijas kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (AIKNC) tika izveidota 1994. gadā, nodrošinot studiju programmu un augstākās izglītības iestāžu akreditāciju. 2012. gadā Izglītības un zinātnes ministrija izglītības reformu ietvaros nolēma nodot akreditācijas aktivitātes no AIKNC Izglītības un zinātnes ministrijai.

Pašreizējās kvalitātes nodrošināšanas aģentūras izveide

2014. gada 3. novembrī Latvijas valdība nolēma izveidot jaunu, neatkarīgu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru augstākās izglītības jomā. Jaunajai aģentūrai jādarbojas, saskaņā ar ESG un jākļūst par ENQA pilntiesīgu biedru un jāiekļūst EQAR.

Valdība uzdeva Akadēmiskās informācijas centram (AIC) izveidot jauno aģentūru. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) tika izveidota 2015. gada martā un 2015. gada 1. jūlijā sāka darboties pilnā apjomā. Aģentūras izveide notika vienlaicīgi ar ESG-2015 veidošanu un Aģentūrai bija iespēja ievērot jauno ESG versiju jau pirms tās pieņemšanas. Jāņem vērā arī, ka AIKA varēja izmantot pieredzi un zināšanas, ko tā pārņēma no ekspertiem un iepriekšējās aģentūras (AIKNC) datu bāzes.

AIKA ir autonoma un atzīta kā valsts augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra.

Atbalsts jaunās aģentūras izveidei

Līdz ar AIKA darba uzsākšanu, tika grozīts Augstskolu likums, 2015. gada 14. jūlijā tika pieņemti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas ļāva ieviest ESG-15 principus tiesību aktos. 2017. gadā tika pieņemti arī nelieli papildu grozījumi MK noteikumos. Valdība ir iesniegusi Saeimai pieņemšanai Augstskolu likuma grozījumus, kas ļautu EQAR reģistrētajām aģentūrām darboties Latvijā 2018. gada 1. janvārī.

Latvijas valdība sniedz atbalstu, nodrošinot gan valsts finansējumu, gan papildu finansējumu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR aģentūras prasībām” īstenošanas ietvaros.

Kvalitātes nodrošināšanas aģentūras internacionalizācija

Kopš 2015. gada aprīļa aģentūra ir kļuvusi par ENQA afiliēto biedru, kopš 2015. gada ir pilntiesīgs biedrs Pasaules augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tīklā (INQAAHE), kopš 2016. gada Centrālās un Austrumeiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tīklojuma (CEENQA) pilntiesīgs biedrs, un kopš 2017. gada Eiropas augstākās izglītības akreditāciju konsorciju (ECA).

AIKA internacionalizācija tiek nodrošināta vairākos veidos: piedalīšanās ekspertu apmaiņā, kopīgs novērtējums, pieredzes un informācijas apmaiņa, apmācības.

AIC aktivitātes kvalitātes nodrošināšanai:

– Licencēšana (starptautiskais nosaukums: sākotnējā akreditācija jaunām programmām) ir ex-ante (iepriekšējs) novērtējums. Licencēšana ir ārējā kvalitātes novērtēšanas aktivitāte, kas tiek veikta, lai noteiktu jaunas studiju programmas potenciālo kvalitāti, un kas sniedz atļauju programmas uzsākšanai un studentu uzņemšanai.

– Studiju virzienu akreditācija: (starptautiski: studiju programmu grupu akreditācija). Studiju virzienu akreditācija ir ārējs programmu grupu novērtējums, ko veic starptautiska ekspertu grupa. Akreditācijas procedūras noslēgumā tiek pieņemts lēmums, kas balstās uz iepriekš noteiktu kritēriju kopumu.

– Augstskolu iestāžu novērtēšana. Šis ir ārējs novērtējums ir vērsts uz augstākās izglītības iestādes darbību novērtēšanu, kas ietver organizācijas vadību, finanšu jautājumus, mācīšanas iespējas, pētniecību utt.

– Studiju programmu izmaiņu lietderīguma novērtējums. Aktivitāte nav cikliska, tā tiek veikta, pamatojoties uz AII pieprasījumu, ja studiju programmā tiek veiktas izmaiņas starp diviem studiju virziena cikliskiem novērtējumiem, kas attiecas uz MK noteikumos minētajām lietām (piemēram, izmaiņas studiju programmas nosaukumā, īstenošanas valoda, uzņemšanas prasības, piešķirtais grāds un kvalifikācija u.c.).